Steg 2b: Gör specialiseringstjänstgöring (ST)

Specialiseringstjänstgöring (ST) är en vidareutbildning som sker under handledning. Utbildningen ska motsvara heltid under minst fem år. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att ta fram ett individuellt utbildningsprogram.
Övergångsbestämmelser för ST med bastjänstgöring (BT)

Alla kommer inte att omfattas av det nya systemet direkt. Läkare i följande grupper kommer även efter att de nya reglerna har börjat gälla att kunna få bevis om specialistkompetens enligt de gamla reglerna (vilket innebär bland annat 2015 års målbeskrivningar, med en minimitid på 5 år och ingen BT):

 • läkare som har gjort svensk AT
 • läkare som påbörjat men inte avslutat ST före den 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli 2021 är det bara dessa två grupper som kan få sin ansökan om bevis om specialistkompetens prövad enligt de gamla reglerna. Detta är reglerat i övergångsbestämmelser till patientsäkerhetsförordningen.

Så här går det till

 1. Ansök om att få göra specialiseringstjänstgöring (ST) hos en vårdgivare.
 2. Verksamhetschefen på arbetsplatsen ansvarar för att ta fram ett individuellt utbildningsprogram.
 3. Specialiseringstjänstgöringen genomförs under minst fem år på heltid.

Det finns olika regler och målbeskrivningar för hur en ST ska läggas upp. Om du är osäker på vilka föreskrifter som gäller för din ST kan du fråga din handledare, studierektor eller verksamhetschefen på din arbetsplats.

Från och med 1 maj 2022 tar vi inte längre emot nya ansökningar om ST enligt 2008 års föreskrifter, SOSFS 2008:17. Men om du har en pågående ansökan enligt SOSFS 2008:17 kommer vi att fortsätta hantera den enligt de föreskrifterna.

SOSFS 2015:8           SOSFS 2015:8 – målbeskrivningar

SOSFS 2008:17         SOSFS 2008:17 – målbeskrivningar

Övergångsregler för dig som har fått legitimation före 1 maj 2015

Om du har fått läkarlegitimation före den 1 maj 2015, så har du möjlighet att ansöka om ST enligt 2015 års föreskrifter SOSFS 2015:8 – målbeskrivningar. För att du ska kunna göra det måste samtliga krav i 2015 års målbeskrivning för specialiteten vara uppfyllda. En ansökan ska alltid göras på de intyg som tillhör de föreskrifter som du följer när du söker. Om du har intyg som hör till tidigare föreskrifter, så ska den huvudansvariga handledaren överföra informationen från det tidigare intyget och ange vilket eller vilka delmål i 2015 års målbeskrivning som utbildningsaktiviteten avser.

Från och med 1 maj 2022 tar vi inte längre emot nya ansökningar om ST enligt 2008 års föreskrifter SOSFS 2008:17. Men om du har en pågående ansökan enligt SOSFS 2008:17 kommer vi att fortsätta hantera den enligt de föreskrifterna.

Roller och ansvar

Det är flera olika personer som har ansvar för en specialiseringstjänstgöring. Här kan du läsa vilka ansvarsområden de olika personerna har beroende på vilket regelverk du ansöker enligt.

Ansvariga enligt SOSFS 2015:8

Vårdgivaren

I sådan verksamhet som tar emot läkare för specialiseringstjänstgöring ska vårdgivaren ansvara för att det finns de förutsättningar som behövs för att genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet. Detta ska säkerställas genom systematisk granskning och utvärdering av verksamheten. Vårdgivaren bör se till att studierektorerna har relevant specialistkompetens.

Vårdgivaren ansvarar för att det finns tillgång till

 • en studierektor
 • handledare som motsvarar behovet av handledning
 • medarbetare som kan ge nödvändiga instruktioner om verksamhetsspecifika tekniker och tillvägagångssätt.

Studierektorn

Studierektorn bör utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare. Studierektorn deltar i arbetet med att ta fram, följa upp och revidera ST-läkarnas individuella utbildningsprogram och en arbetsuppgift bör vara att utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna. Studierektorn bör även ta del av den kontinuerliga bedömning som görs av ST-läkarens kompetensutveckling och deltar i samråd vid intygande av uppnådd specialistkompetens (bilaga 2 eller 8b).

Verksamhetschefen

Verksamhetschefen vid det tjänstgöringsställe där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring ska ansvara för att

 • det individuella utbildningsprogrammet tas fram, regelbundet följs upp och vid behov revideras i samråd med studierektor, handledare och ST-läkaren
 • en huvudansvarig handledare utses till ST-läkaren
 • den kontinuerliga bedömningen dokumenteras.

Verksamhetschefen bör hålla regelbundna utvecklingssamtal med ST-läkaren. Huvudansvarig handledare ska ha specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren avser att uppnå och ska ha genomgått handledarutbildning. Den huvudansvarige handledaren bör tjänstgöra där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring.

Handledaren

Handledaren ska – med målbeskrivningen som utgångspunkt – kontinuerligt stödja, vägleda och bedöma ST-läkaren när det gäller hens professionella utveckling. Handledningen bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsscheman.

För varje utbildningsperiod ska ST-läkaren ha tillgång till en handledare som ska ha relevant specialistkompetens och som ska ha genomgått handledarutbildning. Detta kan vara huvudhandledaren eller en aktuell handledare.

Ansvariga enligt SOSFS 2008:17

Vårdgivaren ska ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att specialiseringstjänstgöringen kan genomföras och regelbundet utvärderas för att säkerställa en hög och jämn kvalitet i specialistutbildningen.

Studierektorn utses av vårdgivaren och utgör en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare. Denne bör delta i upprättandet av utbildningsprogram, utarbeta introduktionsprogram och se till att handledarna har för området relevant kompetens.

Verksamhetschefen ansvarar för att

 • en handledare utses för ST-läkaren
 • ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningens krav upprättas och fastställs i samråd med handledaren ST-läkaren
 • teoretiska utbildningsmoment och kurser i enlighet med målbeskrivningens krav planeras in i utbildningsprogrammet
 • utbildningsprogrammet revideras regelbundet och därutöver vid behov i samråd med handledaren och ST-läkaren
 • en fortlöpande bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling görs regelbundet utifrån målbeskrivningen och utbildningsprogrammet under hela specialiseringstjänstgöringen.

Handledaren ska ha specialistkompetens i avsedd specialitet och ska ha genomgått handledarutbildning. Handledaren ska kontinuerligt och i dialogform stödja och vägleda samt bedöma ST-läkaren avseende dennes professionella utveckling med målbeskrivningen som utgångspunkt. Detta ska som huvudregel göras internt på verksamheten.

Vid enhet där verksamhet inom den avsedda specialiteten bedrivs ska verksamhetschefen, eller den läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen har gett uppdraget, och handledaren ansvara för att det angivna utbildningsmålet uppnås.

Tillgodoräkna dig tidigare kompetens

Specialist sedan tidigare

Du som är specialist sedan tidigare kan tillgodoräkna dig vissa utbildningsaktiviteter från tidigare ST. Det är i första hand den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen som bedömer vad du kan tillgodoräkna dig.

En ST ska alltid bestå av minst fem års klinisk tjänstgöring som läkare under handledning. Om du är specialist och vill få specialistkompetens i ytterligare en bas-, gren- eller tilläggsspecialitet, finns det ett tak för hur mycket av din tidigare ST du kan få tillgodoräkna dig. Det betyder att ST nr 2, 3 eller 4 alltid blir minst 2,5 år.

En förutsättning för att du ska få tillgodoräkna dig tidigare ST är att du uppfyller samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen.

Tillgodoräkna dig utländsk tjänstgöring

En läkare får tillgodoräkna sig upp till fyra års tjänstgöring som läkare i ett annat EES-land än Sverige eller i tredjeland om han eller hon

 • har genomfört tjänstgöringen under handledning
 • har fått ett intyg om tjänstgöringen från en verksamhetschef eller motsvarande i tjänstgöringslandet
 • enligt en handledare i Sverige uppfyller kompetenskraven i delmålen i målbeskrivningen
 • har genomfört tjänstgöringen efter att ha fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.

Utländsk tjänstgöring innefattar all tjänstgöring under handledning som genomförs i ett land utanför Sverige efter det datum då man fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.

Specialist från tredjeland

Enligt SOSFS 2015:8 (kap. 6,  § 4) gäller följande: Om en läkare har ett bevis om specialistkompetens från tredjeland efter att ha fullgjort minst tre års specialiseringstjänstgöring och därefter har tjänstgjort som specialist i en sådan omfattning att den sammanlagda tjänstgöringstiden inom specialiteten eller tiden för specialiseringstjänstgöring utgör minst fem år, så kan den läkaren få ett bevis om specialistkompetens i motsvarande specialitet i Sverige. Det gäller dock bara om hen

 1. genomför minst ett års specialiseringstjänstgöring i Sverige efter att ha fått svensk legitimation
  och
 2. uppfyller samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen.

Första steget är att få svensk läkarlegitimation. Därefter ska läkaren vända sig till ett sjukhus eller en annan vårdgivare för att ansöka om ST i samma specialitet som den man har från tredjeland. Han eller hon ska sedan genomföra minst ett års specialiseringstjänstgöring i Sverige efter att ha fått svensk legitimation. Under ST i Sverige ska verksamhetschef och huvudansvarig handledare kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkomptensbevis i Sverige. Under specialiseringstjänstgöringen i Sverige ska verksamhetschef och handledare kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkompetensbevis i Sverige.

Tillgodoräkna dig meriter från forskarutbildning

Du kan tillgodoräkna dig meriter från forskarutbildning i specialiseringstjänstgöringen. Om du har en svensk doktorsexamen kan du tillgodoräkna dig 6 månader av tiden för din ST under förutsättning att kraven i målbeskrivningen är uppfyllda. Det gäller även för en utländsk doktorsexamen som ett svenskt universitet, en svensk högskola eller Universitets- och högskolerådet har bedömt motsvarar en svensk doktorsexamen.

Dokumentanvisningar

Här nedan kan du läsa mer om de olika dokument som ingår i ansökan om bevis om specialistkompetens. Vill du ha mer detaljerad information om hur du fyller i din ansökan har vi de samlat i anvisningarna för respektive regelverk.

SOSFS 2015:8

Anvisningar till Ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare med legitimation i enlighet med SOSFS 2015:8

Intyg som hör till SOSFS 2015:8

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om bevis om specialistkompetens

INTYG om uppnådd specialistkompetens

Fyll i den specialitet som ansökan avser och sökandes namn och personnummer. Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den huvudansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den huvudansvariga handledaren. Verksamhetschefen och den huvudansvariga handledaren ska intyga uppnådd specialistkompetens efter samråd med studierektor. Studierektorns namn och tjänsteställe ska anges på intyget men studierektor behöver inte själv skriva under intyget.

Blankett för intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – klinisk tjänstgöring under handledning

All tjänstgöring som du vill tillgodoräkna dig för delmålsuppfyllnad ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för klinisk tjänstgöring under handledning. Fyll i den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe och period för den kliniska tjänstgöringen, samt en beskrivning av den kliniska tjänstgöringen. Ansvarig handledare för aktuell tjänstgöring fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. Handledaren för den aktuella tjänstgöringen ska ha relevant specialistkompetens och ska ha gått handledarutbildning. Utländsk tjänstgöring ska redovisas både på Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg samt på ett intyg från verksamhetschefen eller motsvarande i tjänstgöringslandet. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som tjänstgöringen avser. Till Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det intyg eller diplom som du fick från den utländska tjänstgöringen. Intyget ska innehålla en beskrivning av tjänstgöringens innehåll och omfattning och det ska av intyget framgå att tjänstgöringen har skett under handledning.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende klinisk tjänstgöring under handledning

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Auskultation

Fyll i den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe, period för auskultationen och en beskrivning av auskultationen. Ansvarig handledare för aktuell auskultation fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser. Observera att utbildningsaktiviteten auskultation endast kan tillgodoräknas i avsett delmål när uppföljningsrutan är ifylld för auskultation.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende auskultation

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Kurs

Alla kurser som du vill tillgodoräkna dig i din specialiseringstjänstgöring ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kurs. Fyll i den specialitet som ansökan avser, kursens ämne, kursledarens namn, perioden för kursen och beskrivning av kursens innehåll. Kursledaren eller handledare fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. Om du som ST-läkare har läst en utländsk kurs ska det redovisas både på Socialstyrelsens kursintyg samt genom det utländska kursintyget. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Till Socialstyrelsens kursintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende kurs

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

Fyll i den specialitet som ansökan avser, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av arbetet. Det är viktigt att arbetets innehåll och utformning tydligt framgår av intyget. Om du har skrivit arbetet tillsammans med en annan kollega så bör även din egen arbetsinsats i arbetet förtydligas. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet. Det skriftliga individuella arbetet bör ha en grundläggande vetenskaplig form men utöver detta är det i första hand upp till handledare och verksamhetschef att avgöra vad som krävs för att uppnå aktuellt delmål. Arbeten skrivna innan ST kan redovisas förutsatt att verksamhetschef och handledare godkänner arbetet.

Det finns inget krav på att man ska skicka in det skriftliga arbetet eller delar av det tillsammans med ansökan. Däremot kan medicinskt sakkunnig alternativt extern bedömare vilja ta del av materialet och i dessa fall kommer du meddelas detta av den utredare som är ansvarig för ditt ärende. Det är inget som hindrar att du bifogar ett abstract eller en sammanfattning till ansökan. Det är handledaren för det skriftliga arbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning. Observera att föreskriften inte ställer krav på att handledaren för det skriftliga arbetet måste ha någon särskild vetenskaplig examen.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Kvalitets- och utvecklingsarbete

Fyll i den specialitet som ansökan avser, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av arbetet. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet. Det är handledaren för kvalitets- och utvecklingsarbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kvalitets- och utvecklingsarbete. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende kvalitets- och utvecklingsarbete

INTYG om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland (bilaga 8a)

Under specialiseringstjänstgöringen i Sverige ska verksamhetschef och handledare kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkompetensbevis i Sverige. Detta ska intygas på Socialstyrelsens intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland. Intyget ska innehålla en detaljerad beskrivning över hur handledare och verksamhetschef kontrollerat att aktuella delmål är uppfyllda. Denna kontroll gäller både den reella och formella kompetensen och det är inte tillräckligt att hänvisa till den utländska tjänstgöringen eller den utländska specialiseringstjänstgöringen.

Fyll i den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe eller tjänstgöringsställen och period för respektive tjänstgöring. Verksamhetschef och huvudansvarig handledare ska sedan beskriva på vilket sätt det kontrollerats att samtliga kompetenskrav i delmålet eller delmålen är uppfyllda. Specificera exempelvis genom att ange metoder för bedömningen. Intyget kan avse ett eller flera delmål och i så fall ska en detaljerad beskrivning göras separat för vart och ett av de delmål som intyget avser. Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den huvudansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den huvudansvariga handledaren. Observera att de utbildningsaktiviteter som kompletterats under specialiseringstjänstgöringen i Sverige alltid ska redovisas på Socialstyrelsens intyg för respektive utbildningsaktivitet.

Blankett för intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland

INTYG om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland – Uppnådd specialistkompetens (bilaga 8b)

Detta intyg motsvarar intyg om uppnådd specialistkompetens (bilaga 2). Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den huvudansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den huvudansvariga handledaren. Verksamhetschef och huvudansvarig handledare ska intyga uppnådd specialistkompetens efter samråd med studierektor. Studierektorns namn och tjänsteställe ska anges på intyget men studierektor behöver inte själv skriva under intyget.

Blankett för intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland avseende uppnådd specialistkompetens

SOSFS 2008:17

Anvisningar till Ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare med legitimation i enlighet med SOSFS 2008:17

Intyg som hör till SOSFS 2008:17

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om specialistkompetens

INTYG om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring.

Fyll i avsedd specialitet och sökandes namn och personnummer. Den ansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Både handledaren och verksamhetschefen ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den ansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den ansvariga handledaren.

Blankett för intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

INTYG över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende klinisk tjänstgöring.

All tjänstgöring som du vill tillgodoräkna dig för delmålsuppfyllnad ska redovisas på Socialstyrelsens intyg för lärandemetoden klinisk tjänstgöring. Fyll i avsedd specialitet, tjänstgöringsplats och tjänstgöringstid. Framgår det inte av tjänstgöringsplatsens namn är det bra att i den större rutan beskriva placeringens innehåll. Ansvarig handledare för aktuell tjänstgöring fyller i vilket eller vilka delmål eller del av delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. Handledaren för den aktuella tjänstgöringen ska ha relevant specialistkompetens och ska ha gått handledarutbildning. För lärandemetoden klinisk tjänstgöring krävs att ett delmål uppfyllts till sin helhet. Det betyder att ett delmål som redovisas som del av delmål måste intygas genom minst två tjänstgöringar. Utländsk tjänstgöring ska redovisas både på Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg samt på ett intyg från verksamhetschefen eller motsvarande i tjänstgöringslandet. Din svenska handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som tjänstgöringen avser. Till Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det intyg eller diplom som du fick från den utländska tjänstgöringen. Intyget ska innehålla en beskrivning av tjänstgöringens innehåll och omfattning och det ska av intyget framgå att tjänstgöringen har skett under handledning.

Blankett för intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende klinisk tjänstgöring

INTYG över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende auskultation.

Fyll i avsedd specialitet, tjänstgöringsplats och tjänstgöringstid. Ansvarig handledare för aktuell auskultation fyller i vilka delmål eller del av delmål i målbeskrivningen som intyget avser. Observera att lärandemetoden auskultation endast kan tillgodoräknas i avsett delmål när uppföljningsrutan är ifylld för auskultation.

Blankett för intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende auskultation

INTYG över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende kurs.

Alla kurser som du vill tillgodoräkna dig i din specialiseringstjänstgöring ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om för lärandemetoden kurs. Fyll i avsedd specialitet, kursens namn, datum sökande gick kursen och kort beskrivning av kursens innehåll. Kursledaren fyller i vilket eller vilka delmål eller del av delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. När det inte är möjligt att få kursledarens signatur ska huvudhandledaren skriva på kursintyget. Om du som ST-läkare har läst en utländsk kurs ska det redovisas både på Socialstyrelsens kursintyg samt genom det utländska kursintyget. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Till Socialstyrelsens kursintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen. För lärandemetoden kurs krävs att ett delmål uppfyllts minst som del av delmål. Undantaget är de delmål som saknar annan lärandemetod än kurs, då ska delmålet vara uppfyllt i sin helhet.

Blankett för intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende kurs

INTYG över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.

Fyll i avsedd specialitet, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av arbetet. Av intyget bör det även framgå på vilket sätt arbetet bidragit till delmålets krav på förmåga till vetenskapligt syn- och förhållningssätt. På intyget står det att arbetet ska beskrivas med max 20 ord. Observera att beskrivningen kan vara mer omfattande och det viktiga är att arbetets innehåll och utformning tydligt framgår av intyget. Om du har skrivit arbetet tillsammans med en annan kollega så bör även din egen arbetsinsats i arbetet förtydligas.

De krav som ställs enligt målbeskrivningen är att det ska vara ett skriftligt individuellt arbete utfört enligt vetenskapliga principer och att det ska leda till måluppfyllelse i form av ”förmåga till ett vetenskapligt syn- och förhållningssätt”. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet. Det skriftliga individuella arbetet bör ha en grundläggande vetenskaplig form men utöver detta är det i första hand upp till handledare och verksamhetschef att avgöra vad som krävs för att uppnå aktuellt delmål. Arbeten skrivna innan ST kan redovisas förutsatt att verksamhetschef och handledare godkänner arbetet. Det finns inget krav på att man ska skicka in det vetenskapliga arbetet eller delar av det tillsammans med ansökan. Däremot kan medicinskt sakkunnig alternativt extern bedömare vilja ta del av materialet och i dessa fall kommer du meddelas detta av den utredare som är ansvarig för ditt ärende. Det är inget som hindrar att du bifogar ett abstract eller en sammanfattning till ansökan. Det är handledaren för det vetenskapliga arbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om skriftligt individuellt arbete. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning. Observera att föreskriften inte ställer krav på att handledaren för det vetenskapliga arbetet måste ha någon särskild vetenskaplig examen.

Blankett för intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende skriftligt individuellt arbete

INTYG över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende kvalitets- och utvecklingsarbete.

Fyll i avsedd specialitet, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av arbetet. Kvalitets- och utvecklingsarbete under handledning ingår som en lärandemetod under specialiseringstjänstgöringen för uppfyllande av delmålet ”att ha kunskap om och kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete” och det är handledarens ansvar att intyga att målet uppnås. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning. Det är handledaren för kvalitets- och utvecklingsarbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om kvalitets- och utvecklingsarbete.

Blankett för intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende om kvalitets- och utvecklingsarbete

Vanliga frågor

Kan jag göra min specialiseringstjänstgöring (ST) på deltid?

Ja. Om du gör din ST på deltid så ska tjänstgöringstiden förlängas så att den sammanlagda tiden motsvarar heltid under minst 5 år.

SK-kurser – specialistkompetenskurser

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår ansökningsportal, där du också ansöker.

SK-kurserna är en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i målbeskrivningarna för respektive specialitet.

Frågor och svar om läkarnas BT (HSLF-FS 2021:8)

Har du fler frågor om det här steget?

Då kan du kontakta oss på Socialstyrelsen. Du kan mejla oss på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 30 00.

Publicerat: