Steg 2b: Gör specialiseringstjänstgöring (ST)

Specialiseringstjänstgöring (ST) är en vidareutbildning som sker under handledning. Utbildningen ska motsvara heltid under minst fem år. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att ta fram ett individuellt utbildningsprogram.

Övergångsbestämmelser för ST med bastjänstgöring (BT)

Alla kommer inte att omfattas av det nya systemet direkt. Läkare i följande grupper kommer även efter att de nya reglerna har börjat gälla att kunna få bevis om specialistkompetens enligt de gamla reglerna (vilket innebär bland annat 2015 års målbeskrivningar, med en minimitid på 5 år och ingen BT):

 • läkare som har gjort svensk AT
 • läkare som påbörjat men inte avslutat ST före den 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli 2021 är det bara dessa två grupper som kan få sin ansökan om bevis om specialistkompetens prövad enligt de gamla reglerna. Detta är reglerat i övergångsbestämmelser till patientsäkerhetsförordningen.

Så här går det till

 1. Ansök om att få göra specialiseringstjänstgöring (ST) hos en vårdgivare.
 2. Verksamhetschefen på arbetsplatsen ansvarar för att ta fram ett individuellt utbildningsprogram.
 3. Specialiseringstjänstgöringen genomförs under minst fem år på heltid.

Det finns olika regler och målbeskrivningar för hur en ST ska läggas upp. Om du är osäker på vilka föreskrifter som gäller för din ST kan du fråga din handledare, studierektor eller verksamhetschefen på din arbetsplats.

SOSFS 2015:8           SOSFS 2015:8 – målbeskrivningar

Övergångsregler för dig som har fått legitimation före 1 maj 2015

Om du har fått läkarlegitimation före den 1 maj 2015, så har du möjlighet att ansöka om ST enligt 2015 års föreskrifter SOSFS 2015:8 – målbeskrivningar. För att du ska kunna göra det måste samtliga krav i 2015 års målbeskrivning för specialiteten vara uppfyllda. En ansökan ska alltid göras på de intyg som tillhör de föreskrifter som du följer när du söker. Om du har intyg som hör till tidigare föreskrifter, så ska den huvudansvariga handledaren överföra informationen från det tidigare intyget och ange vilket eller vilka delmål i 2015 års målbeskrivning som utbildningsaktiviteten avser.

Roller och ansvar

Det är flera olika personer som har ansvar för en specialiseringstjänstgöring. Här kan du läsa vilka ansvarsområden de olika personerna har beroende på vilket regelverk du ansöker enligt.

Ansvariga enligt SOSFS 2015:8

Vårdgivaren

I sådan verksamhet som tar emot läkare för specialiseringstjänstgöring ska vårdgivaren ansvara för att det finns de förutsättningar som behövs för att genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet. Detta ska säkerställas genom systematisk granskning och utvärdering av verksamheten. Vårdgivaren bör se till att studierektorerna har relevant specialistkompetens.

Vårdgivaren ansvarar för att det finns tillgång till

 • en studierektor
 • handledare som motsvarar behovet av handledning
 • medarbetare som kan ge nödvändiga instruktioner om verksamhetsspecifika tekniker och tillvägagångssätt.

Studierektorn

Studierektorn bör utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare. Studierektorn deltar i arbetet med att ta fram, följa upp och revidera ST-läkarnas individuella utbildningsprogram och en arbetsuppgift bör vara att utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna. Studierektorn bör även ta del av den kontinuerliga bedömning som görs av ST-läkarens kompetensutveckling och deltar i samråd vid intygande av uppnådd specialistkompetens (bilaga 2 eller 8b).

Verksamhetschefen

Verksamhetschefen vid det tjänstgöringsställe där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring ska ansvara för att

 • det individuella utbildningsprogrammet tas fram, regelbundet följs upp och vid behov revideras i samråd med studierektor, handledare och ST-läkaren
 • en huvudansvarig handledare utses till ST-läkaren
 • den kontinuerliga bedömningen dokumenteras.

Verksamhetschefen bör hålla regelbundna utvecklingssamtal med ST-läkaren. Huvudansvarig handledare ska ha specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren avser att uppnå och ska ha genomgått handledarutbildning. Den huvudansvarige handledaren bör tjänstgöra där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring.

Handledaren

Handledaren ska – med målbeskrivningen som utgångspunkt – kontinuerligt stödja, vägleda och bedöma ST-läkaren när det gäller hens professionella utveckling. Handledningen bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsscheman.

För varje utbildningsperiod ska ST-läkaren ha tillgång till en handledare som ska ha relevant specialistkompetens och som ska ha genomgått handledarutbildning. Detta kan vara huvudhandledaren eller en aktuell handledare.

Tillgodoräkna dig tidigare kompetens

Specialist sedan tidigare

Du som är specialist sedan tidigare kan tillgodoräkna dig vissa utbildningsaktiviteter från tidigare ST. Det är i första hand den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen som bedömer vad du kan tillgodoräkna dig.

En ST ska alltid bestå av minst fem års klinisk tjänstgöring som läkare under handledning. Om du är specialist och vill få specialistkompetens i ytterligare en bas-, gren- eller tilläggsspecialitet, finns det ett tak för hur mycket av din tidigare ST du kan få tillgodoräkna dig. Det betyder att ST nr 2, 3 eller 4 alltid blir minst 2,5 år.

En förutsättning för att du ska få tillgodoräkna dig tidigare ST är att du uppfyller samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen.

Tillgodoräkna dig utländsk tjänstgöring

En läkare får tillgodoräkna sig upp till fyra års tjänstgöring som läkare i ett annat EES-land än Sverige eller i tredjeland om han eller hon

 • har genomfört tjänstgöringen under handledning
 • har fått ett intyg om tjänstgöringen från en verksamhetschef eller motsvarande i tjänstgöringslandet
 • enligt en handledare i Sverige uppfyller kompetenskraven i delmålen i målbeskrivningen
 • har genomfört tjänstgöringen efter att ha fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.

Utländsk tjänstgöring innefattar all tjänstgöring under handledning som genomförs i ett land utanför Sverige efter det datum då man fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.

Specialist från tredjeland

Enligt SOSFS 2015:8 (kap. 6,  § 4) gäller följande: Om en läkare har ett bevis om specialistkompetens från tredjeland efter att ha fullgjort minst tre års specialiseringstjänstgöring och därefter har tjänstgjort som specialist i en sådan omfattning att den sammanlagda tjänstgöringstiden inom specialiteten eller tiden för specialiseringstjänstgöring utgör minst fem år, så kan den läkaren få ett bevis om specialistkompetens i motsvarande specialitet i Sverige. Det gäller dock bara om hen

 1. genomför minst ett års specialiseringstjänstgöring i Sverige efter att ha fått svensk legitimation
  och
 2. uppfyller samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen.

Första steget är att få svensk läkarlegitimation. Därefter ska läkaren vända sig till ett sjukhus eller en annan vårdgivare för att ansöka om ST i samma specialitet som den man har från tredjeland. Han eller hon ska sedan genomföra minst ett års specialiseringstjänstgöring i Sverige efter att ha fått svensk legitimation. Under ST i Sverige ska verksamhetschef och huvudansvarig handledare kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkomptensbevis i Sverige. Under specialiseringstjänstgöringen i Sverige ska verksamhetschef och handledare kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkompetensbevis i Sverige.

Tillgodoräkna dig meriter från forskarutbildning

Du kan tillgodoräkna dig meriter från forskarutbildning i specialiseringstjänstgöringen. Om du har en svensk doktorsexamen kan du tillgodoräkna dig 6 månader av tiden för din ST under förutsättning att kraven i målbeskrivningen är uppfyllda. Det gäller även för en utländsk doktorsexamen som ett svenskt universitet, en svensk högskola eller Universitets- och högskolerådet har bedömt motsvarar en svensk doktorsexamen.

Dokumentanvisningar

Här nedan kan du läsa mer om de olika dokument som ingår i ansökan om bevis om specialistkompetens. Vill du ha mer detaljerad information om hur du fyller i din ansökan har vi de samlat i anvisningarna för respektive regelverk.

SOSFS 2015:8

Anvisningar till Ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare med legitimation i enlighet med SOSFS 2015:8

Intyg som hör till SOSFS 2015:8

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om bevis om specialistkompetens

INTYG om uppnådd specialistkompetens

Fyll i den specialitet som ansökan avser och sökandes namn och personnummer. Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den huvudansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den huvudansvariga handledaren. Verksamhetschefen och den huvudansvariga handledaren ska intyga uppnådd specialistkompetens efter samråd med studierektor. Studierektorns namn och tjänsteställe ska anges på intyget men studierektor behöver inte själv skriva under intyget.

Blankett för intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – klinisk tjänstgöring under handledning

All tjänstgöring som du vill tillgodoräkna dig för delmålsuppfyllnad ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för klinisk tjänstgöring under handledning. Fyll i den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe och period för den kliniska tjänstgöringen, samt en beskrivning av den kliniska tjänstgöringen. Ansvarig handledare för aktuell tjänstgöring fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. Handledaren för den aktuella tjänstgöringen ska ha relevant specialistkompetens och ska ha gått handledarutbildning. Utländsk tjänstgöring ska redovisas både på Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg samt på ett intyg från verksamhetschefen eller motsvarande i tjänstgöringslandet. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som tjänstgöringen avser. Till Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det intyg eller diplom som du fick från den utländska tjänstgöringen. Intyget ska innehålla en beskrivning av tjänstgöringens innehåll och omfattning och det ska av intyget framgå att tjänstgöringen har skett under handledning.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende klinisk tjänstgöring under handledning

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Auskultation

Fyll i den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe, period för auskultationen och en beskrivning av auskultationen. Ansvarig handledare för aktuell auskultation fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser. Observera att utbildningsaktiviteten auskultation endast kan tillgodoräknas i avsett delmål när uppföljningsrutan är ifylld för auskultation.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende auskultation

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Kurs

Alla kurser som du vill tillgodoräkna dig i din specialiseringstjänstgöring ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kurs. Fyll i den specialitet som ansökan avser, kursens ämne, kursledarens namn, perioden för kursen och beskrivning av kursens innehåll. Kursledaren eller handledare fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. Om du som ST-läkare har läst en utländsk kurs ska det redovisas både på Socialstyrelsens kursintyg samt genom det utländska kursintyget. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Till Socialstyrelsens kursintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende kurs

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

Fyll i den specialitet som ansökan avser, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av arbetet. Det är viktigt att arbetets innehåll och utformning tydligt framgår av intyget. Om du har skrivit arbetet tillsammans med en annan kollega så bör även din egen arbetsinsats i arbetet förtydligas. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet. Det skriftliga individuella arbetet bör ha en grundläggande vetenskaplig form men utöver detta är det i första hand upp till handledare och verksamhetschef att avgöra vad som krävs för att uppnå aktuellt delmål. Arbeten skrivna innan ST kan redovisas förutsatt att verksamhetschef och handledare godkänner arbetet.

Det finns inget krav på att man ska skicka in det skriftliga arbetet eller delar av det tillsammans med ansökan. Däremot kan medicinskt sakkunnig alternativt extern bedömare vilja ta del av materialet och i dessa fall kommer du meddelas detta av den utredare som är ansvarig för ditt ärende. Det är inget som hindrar att du bifogar ett abstract eller en sammanfattning till ansökan. Det är handledaren för det skriftliga arbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning. Observera att föreskrifterna inte ställer krav på att handledaren för det skriftliga arbetet måste ha någon särskild vetenskaplig examen.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Kvalitets- och utvecklingsarbete

Fyll i den specialitet som ansökan avser, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av arbetet. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet. Det är handledaren för kvalitets- och utvecklingsarbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kvalitets- och utvecklingsarbete. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende kvalitets- och utvecklingsarbete

INTYG om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland (bilaga 8a)

Under specialiseringstjänstgöringen i Sverige ska verksamhetschef och handledare kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkompetensbevis i Sverige. Detta ska intygas på Socialstyrelsens intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland. Intyget ska innehålla en detaljerad beskrivning över hur handledare och verksamhetschef kontrollerat att aktuella delmål är uppfyllda. Denna kontroll gäller både den reella och formella kompetensen och det är inte tillräckligt att hänvisa till den utländska tjänstgöringen eller den utländska specialiseringstjänstgöringen.

Fyll i den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe eller tjänstgöringsställen och period för respektive tjänstgöring. Verksamhetschef och huvudansvarig handledare ska sedan beskriva på vilket sätt det kontrollerats att samtliga kompetenskrav i delmålet eller delmålen är uppfyllda. Specificera exempelvis genom att ange metoder för bedömningen. Intyget kan avse ett eller flera delmål och i så fall ska en detaljerad beskrivning göras separat för vart och ett av de delmål som intyget avser. Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den huvudansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den huvudansvariga handledaren. Observera att de utbildningsaktiviteter som kompletterats under specialiseringstjänstgöringen i Sverige alltid ska redovisas på Socialstyrelsens intyg för respektive utbildningsaktivitet.

Blankett för intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland

INTYG om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland – Uppnådd specialistkompetens (bilaga 8b)

Detta intyg motsvarar intyg om uppnådd specialistkompetens (bilaga 2). Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den huvudansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den huvudansvariga handledaren. Verksamhetschef och huvudansvarig handledare ska intyga uppnådd specialistkompetens efter samråd med studierektor. Studierektorns namn och tjänsteställe ska anges på intyget men studierektor behöver inte själv skriva under intyget.

Blankett för intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland avseende uppnådd specialistkompetens

Vanliga frågor

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar beroende på specialitet och tar 2–4 veckor om du har skickat in en komplett ansökan. Handläggningstiden kan öka vid stort inflöde av ansökningar och vid storhelger.

Kan jag göra min specialiseringstjänstgöring (ST) på deltid?

Ja. Om du gör din ST på deltid så ska tjänstgöringstiden förlängas så att den sammanlagda tiden motsvarar heltid under minst 5,5 år.

Kan tjänstgöring utanför en ST-tjänst tillgodoräknas i ST?

Specialiseringstjänstgöring (ST) ska fullgöras genom tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning och deltagande i kompletterande utbildning (enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen). Men vilken sorts anställning eller vilken titel läkaren har, är inte avgörande.

Även tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning, utanför en ST‑tjänst, kan alltså tas med i en läkares ST. Och precis som när en läkare byter specialitet under sin ST, så är det egentligen inte fråga om tillgodoräknanden i den mening som avses i förordningen i dessa fall.

Tjänstgöringen kan dock tas med som en del i en läkares ST, om det har varit tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning (och eventuellt deltagande i kompletterande utbildning) som har varit relevant för kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänstgöring (BT) eller för specialiteten.

SK-kurser – specialistkompetenskurser

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår ansökningsportal, där du också ansöker.

SK-kurserna är en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8 respektive HSLF-FS 2021:8) och kan bidra till att uppfylla de kompetenskrav som finns i målbeskrivningarna för respektive specialitet.

Vad gäller om jag har fått en tidigare specialistkompetens enligt äldre föreskrifter eller erkänd på basis av utbildning i EU och nu ska ansöka om specialistkompetensbevis i en ytterligare specialitet?

Om du inte har prövats tidigare, utifrån det regelverk som du nu gör din ST enligt, så behöver det specificeras vad du kan tillgodoräkna dig från din tidigare specialiseringstjänstgöring. Detta redovisar din huvudansvariga handledare på Socialstyrelsens intyg för den utbildningsaktivitet som det gäller. Den huvudansvariga handledaren ska skriva på intyget och ange vilket eller vilka delmål i den nya målbeskrivningen som utbildningsaktiviteten avser.

Vid ansökningstillfället ska följande redovisas:

 • den tid som du önskar tillgodoräkna dig från tidigare ST
 • samtliga delmål 
 • samtliga utbildningsaktiviteter för varje delmål, enligt det som anges i målbeskrivningen för den aktuella specialistansökan. 

Det här gäller även för ST-läkare som har fått en tidigare specialistkompetens på basis av en EU-utbildning.

Vad är tidskravet för att uppnå specialistkompetens?

Av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:8) framgår kravet om minst fem års tjänstgöring på heltid, och av föreskrifter (HSLF-FS 2021:8) framgår kravet om minst fem år och sex månaders tjänstgöring på heltid. Av föreskrifterna framgår att endast uttagen semester och jourkompensationer uttagna i tid kan tillgodoräknas i ST. Vi ger inga förhandsbesked utan gör alltid en individuell bedömning vid en inkommen ansökan. Som framgår av regleringen ska frånvaro kompenseras. Enstaka sjukdagar eller VAB behöver inte leda till förlängd ST. Det blir dock upp till handledare och verksamhetschef att i varje enskilt fall bedöma om frånvaron kan påverka ST-läkarens möjlighet att nå upp till målbeskrivningen.

Vem bestämmer om tillgodoräknanden?

Det är den huvudansvariga verksamhetschefen som ska intyga vilken tjänstgöring som har ingått i en läkares bastjänstgöring (BT) eller specialiseringstjänstgöring (ST) när läkaren ansöker om intyg om godkänd bastjänstgöring eller bevis om specialistkompetens. Det är därför viktigt att stämma av med verksamhetschefen om en viss tjänstgöring kan tillgodoräknas.

När Socialstyrelsen bedömer ansökningar om intyg om godkänd BT eller bevis om specialistkompetens så kontrollerar vi bland annat att läkaren uppfyller kravet på tjänstgöringstid. Om någon del av tjänstgöringen, som tas upp i tjänsteförteckningen, inte framstår som relevant, så kan vi be den sökande läkaren att komplettera sin ansökan för att visa att tjänstgöringen var relevant och ska tas med i läkarens BT eller ST. Om Socialstyrelsen bedömer att en tjänstgöringsdel som har tagits med i ansökan inte kan tillgodoräknas och den behövs för att läkaren ska uppfylla kravet på tjänstgöringstid så kommer vi att avslå ansökan. Det är dock ovanligt att det händer.

De enskilda utbildningsaktiviteter som föreskrivs i målbeskrivningarna för de olika specialiteterna, till exempel krav på kurs, ska intygas av handledare (eller kursledare vid kurs). I ett första steg är det alltså upp till handledare eller kursledare att bedöma tillgodoräknanden av enskilda utbildningsaktiviteter. Även när det gäller dessa kan Socialstyrelsen begära komplettering eller avslå en läkares ansökan om bevis om specialistkompetens om vi bedömer att en utbildningsaktivitet som har tillgodoräknats inte motsvarar den utbildningsaktivitet som är föreskriven. Till exempel om en kurs som tillgodoräknas för ett delmål som kräver kurs, inte har behandlat det ämne som delmålet avser.

Frågor och svar om läkarnas BT (HSLF-FS 2021:8)

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: