Steg 2: Gör specialiseringstjänstgöring med inledande bastjänstgöring (BT och ST)

Specialiseringstjänstgöring (ST) är en vidareutbildning som sker under handledning. Utbildningen ska motsvara heltid under minst 5 år och 6 månader på heltid. ST ska inledas med bastjänstgöring (BT) under minst 6 månader. BT är en del av den nya ST och tjänstgöringen i BT räknas in i minimitiden för hela ST.

Den här sidan riktar sig till dig som ansöker enligt de nya reglerna, HSLF-FS 2021:8.

Om du omfattas av övergångsbestämmelserna som finns här nedanför, så ska du i stället ansöka enligt föreskrifterna SOSFS 2015:8 eller SOSFS 2008:17.

Observera att möjligheten att fullfölja en ST och ansöka enligt SOSFS 2008:17 upphör den 30 april 2022. Din ansökan ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 30 april 2022 och din ST ska vara slutförd. Efter den 30 april 2022 finns det möjlighet att ansöka om specialistkompetensbevis enligt SOSFS 2015:8 eller HSLF-FS 2021:8.

Övergångsbestämmelser för ST med bastjänstgöring (BT)

Alla kommer inte att omfattas av det nya systemet direkt. Läkare i följande grupper kommer även efter att de nya reglerna har börjat gälla att kunna få bevis om specialistkompetens enligt de gamla reglerna (vilket innebär bland annat 2015 års målbeskrivningar, med en minimitid på 5 år och ingen BT):

 • läkare som har gjort svensk AT
 • läkare som påbörjat men inte avslutat ST före den 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli 2021 är det bara dessa två grupper som kan få sin ansökan om bevis om specialistkompetens prövad enligt de gamla reglerna. Detta är reglerat i övergångsbestämmelser till patientsäkerhetsförordningen.

Om en ST-läkare påbörjar de övriga delarna av specialiseringstjänstgöringen samtidigt som han eller hon fullgör sin bastjänstgöring bör tjänstgöringen planeras så att ansökan om intyg om godkänd bastjänstgöring kan göras inom de första två tjänstgöringsåren vid heltidstjänstgöring. Socialstyrelsen tar inte ställning i frågor om upplägg av ST eller BT och ger inte förhandsbesked. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att ta fram ett individuellt utbildningsprogram.

Roller och ansvar

Det är flera olika personer som har ansvar för en specialiseringstjänstgöring. Här kan du läsa vilka ansvarsområden de olika personerna har.

Ansvariga ST, enligt HSLF-FS 2021:8

Vårdgivare

Den vårdgivare som tar emot läkare för specialiseringstjänstgöring ska ansvara för att det finns förutsättningar för att genomföra sådan tjänstgöring av hög och jämn kvalitet.

I ansvaret ska ingå att det finns tillgång till

 • en studierektor
 • handledare i sådan omfattning som motsvarar behovet av handledning
 • medarbetare som kan ge nödvändiga instruktioner om verksamhetsspecifika tekniker och tillvägagångssätt.

Verksamhetschef

Verksamhetschefen vid det tjänstgöringsställe där en ST-läkare genomför sin huvudsakliga tjänstgöring ska ha det övergripande ansvaret för ST-läkarens specialiseringstjänstgöring.

Verksamhetschefen ska ansvara för att det för varje ST-läkare

 • tas fram ett utbildningsprogram
 • utses en huvudansvarig handledare.

Studierektor

Studierektorn ska ha specialistkompetens och ha genomgått handledarutbildning. Studierektorn ska samordna de interna och externa utbildningsaktiviteterna för BT-läkarna och ST-läkarna. Studierektorn bör också vara en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare, BT-läkare och ST-läkare.

Handledare och huvudansvarig handledare

Varje ST-läkare ska ha tillgång till en handledare för varje del av tjänstgöringen och en huvudansvarig handledare som har ett övergripande ansvar för handledningen under hela tjänstgöringen.

Handledare för ST-läkaren ska

 • vara legitimerad läkare
 • ha relevant specialistkompetens
 • ha genomgått handledarutbildning.

Den huvudansvarige handledaren ska ha ett bevis om specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren avser att uppnå.

Den huvudansvarige handledaren och en av vårdgivaren utsedd läkare ska göra en sammantagen bedömning av om ST-läkaren uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen för specialiteten innan ett intyg om uppnådd specialistkompetens eller intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland utfärdas.

Den av vårdgivaren utsedde läkaren ska

 • vara legitimerad läkare
 • ha ett bevis om specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren avser att uppnå
 • ha genomgått handledarutbildning.
Ansvariga BT, enligt HSLF-FS 2021:8

Verksamhetschef

Verksamhetschefen vid något av de tjänstgöringsställen där en BT-läkare genomför sin tjänstgöring eller någon annan person med en organisatorisk ställning som är lämplig för ändamålet ska ha det övergripande ansvaret för BT-läkarens bastjänstgöring.

Hen ansvarar för att det för varje BT-läkare

 • tas fram ett utbildningsprogram
 • utses en huvudansvarig handledare.

Studierektor

Studierektorn ska ha specialistkompetens och ha genomgått handledarutbildning. Studierektorn ska samordna de interna och externa utbildningsaktiviteterna för BT-läkarna och ST-läkarna. Studierektorn bör även vara en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare, BT-läkare och ST-läkare.

Handledare, huvudansvarig handledare och extern bedömare

Varje BT-läkare ska ha tillgång till en handledare för varje del av bastjänstgöringen och en huvudansvarig handledare som har ett övergripande ansvar för handledningen under hela bastjänstgöringen.

Handledaren för BT-läkaren ska

 • vara legitimerad läkare
 • ha ett bevis om specialistkompetens eller vara ST-läkare
 • ha genomgått handledarutbildning.

Den huvudansvarige handledaren ska följa BT-läkarens kompetensutveckling under hela bastjänstgöringen, samråda med de övriga handledarna och få tillgång till de övriga handledarnas bedömningar.

BT-läkarens handledare ska bedöma BT-läkarens kompetensutveckling kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen för bastjänstgöring och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningarna ska dokumenteras.

För varje tjänstgöringsperiod ska handledaren göra en sammantagen bedömning av BT-läkarens kompetens med utgångspunkt i målbeskrivningen för bastjänstgöringen och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningen ska dokumenteras.

Den huvudansvarige handledaren ska tillsammans med extern bedömare göra en sammantagen bedömning av om BT-läkaren uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen innan ett intyg om uppnådd baskompetens utfärdas.

Den externa bedömaren ska

 • vara legitimerad läkare
 • ha ett bevis om specialistkompetens
 • ha kunskaper och färdigheter inom området för kompetensbedömning.

Den externa bedömaren får inte ha tjänstgjort samtidigt som BT-läkaren vid samma vårdenhet och inte heller på något annat sätt ha haft del i BT-läkarens bastjänstgöring.

Tillgodoräkna dig tidigare kompetens

Tillgodoräknanden BT

Du som efter läkarexamen har tjänstgjort som läkare under handledning innan du har fått legitimation som läkare i Sverige eller motsvarande bevis om behörighet i något annat land får tillgodoräkna dig upp till 6 månader av den tjänstgöringen i din specialiseringstjänstgöring (ST). Detta innefattar även tjänstgöring i primärvård och akut sjukvård. Det är inte möjligt för läkare som har en svensk doktorsexamen att tillgodoräkna sig tjänstgöringstid i sin BT.

Du får tillgodoräkna dig upp till 4 år och 6 månaders tjänstgöring från annat EES-land än Sverige eller tredjeland förutsatt att du som ST-läkare

 1. har genomfört tjänstgöringen under handledning
 2. har fått ett intyg från en verksamhetschef eller motsvarande i tjänstgöringslandet  som innefattar en beskrivning av tjänstgöringens innehåll och omfattning
 3. uppfyller kompetenskraven i delmålen i målbeskrivningen enligt en handledare i Sverige 
 4. har genomfört tjänstgöringen efter att ha fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.

Om sådan tjänstgöring innefattar tjänstgöring i primärvård eller akut sjukvård får även detta tillgodoräknas.

 

 

Specialist sedan tidigare

Du som är specialist sedan tidigare har möjlighet att tillgodoräkna dig upp till 2 år och 9 månader av tjänstgöringstiden i den tidigare specialiseringstjänstgöringen. Du som har ett bevis om specialistkompetens enligt äldre bestämmelser undantas från kravet att en extern bedömare ska göra en sammantagen bedömning av om du uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänstgöringen. Intyg om uppnådd baskompetens behöver då bara skrivas under av den huvudansvariga handledaren. I övrigt behöver du ansöka om BT och ST enligt de nya reglerna för 2021.

Tillgodoräkna dig utländsk tjänstgöring

Du får tillgodoräkna sig upp till 4 år och 6 månaders tjänstgöring som läkare i ett annat EES-land än Sverige eller i tredjeland om du

 • har genomfört tjänstgöringen under handledning
 • har fått ett intyg om tjänstgöringen från en verksamhetschef eller motsvarande i tjänstgöringslandet
 • enligt en handledare i Sverige uppfyller kompetenskraven i delmålen i målbeskrivningen
 • har genomfört tjänstgöringen efter att ha fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.

Utländsk tjänstgöring innefattar all tjänstgöring under handledning som genomförs i ett land utanför Sverige efter det datum då man fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.

Specialist från tredjeland

Du som har ett bevis om specialistkompetens från tredjeland ska få ett bevis om specialistkompetens i motsvarande specialitet i Sverige om du

 1. har fullgjort minst tre års specialiseringstjänstgöring och därefter tjänstgjort som specialist i en sådan omfattning att den sammanlagda tjänstgöringstiden inom specialiteten eller tiden för specialiseringstjänstgöringen utgör minst 5 år
 2. har genomfört minst 1 års specialiseringstjänstgöring i Sverige efter att ha fått svensk legitimation
 3. uppfyller samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen för bastjänstgöringen och specialiteten.

Utländsk tjänstgöring innefattar all tjänstgöring under handledning som genomförs i ett land utanför Sverige efter det datum då man fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.

Den utländska tjänstgöringen och tjänstgöringstiden i Sverige ska redovisas i tjänsteförteckningen och på intyg om delmål. Till ansökan ska en vidimerad kopia av intyget från den utländska tjänstgöringen bifogas. Alla dokument på andra språk än svenska, danska och norska ska översättas från originalspråket till svenska eller engelska.

Tillgodoräkna dig meriter från forskarutbildning

Du kan tillgodoräkna dig meriter från forskarutbildning i specialiseringstjänstgöringen. Om du har en svensk doktorsexamen kan du tillgodoräkna dig 6 månader av tiden för din ST under förutsättning att kraven i målbeskrivningen är uppfyllda. Det gäller även för en utländsk doktorsexamen som ett svenskt universitet, en svensk högskola eller Universitets- och högskolerådet har bedömt motsvarar en svensk doktorsexamen.

Dokumentanvisningar

Här nedan kan du läsa mer om de olika dokument som ingår i ansökan om intyg för godkänd bastjänstgöring och bevis om specialistkompetens. Vill du ha mer detaljerad information om hur du fyller i din ansökan har vi de samlat i anvisningarna för BT och ST.

Anvisningar till Ansökan om bevis om intyg för godkänd bastjänstgöring för läkare i enlighet med HSLF-FS 2021:8

Intyg som hör till HSLF-FS 2021:8 (BT)

ANSÖKAN om intyg om godkänd bastjänstgöring

Här anger du personuppgifter, kontaktuppgifter, arbetsplats och datum för läkarexamen. Här fyller du även i om du tidigare fått svensk eller utländsk legitimation eller bevis om behörighet.

Förteckning över bifogade intyg fylls i om man vill förtydliga ansökan ge-nom numrering av bilagorna. Blanketten ska sedan skrivas under av den sökande.

Ansökan om intyg om godkänd bastjänstgöring (pdf)

INTYG om delmål i bastjänstgöringen

Fyll i sökandes namn och personnummer. På intyget ska anges vilka delmål som intyget avser (t.ex. BT1, BT2) samt de utbildningsaktiviteter som du ge-nomfört för att uppnå delmål. Om intyget avser flera delmål ska det på inty-get beskrivas vilka utbildningsaktiviteter som avser vilka delmål. Intyget ska också innehålla en beskrivning av hur det kontrollerats att du uppnått delmål (t.ex. bedömningar av kliniskt omhändertagande eller kursexaminationer). Om intyget avser flera delmål ska det på intyget beskrivas vilka kontroller som avser vilka delmål.
Intyget ska fyllas i och skrivas under av den handledare som bedömt att du uppnått de delmål som intyget avser.

Intyg om delmål i bastjänstgöringen (pdf)

INTYG om fullgjord bastjänstgöring

Fyll i sökandes namn och personnummer. Fyll i tjänstgöringsställe, period och omfattning för bastjänstgöringen. På intyget ska även anges vilken eller vilka delar som genomförts inom primärvård respektive akut sjukvård. Intyget ska fyllas i och undertecknas av huvudansvarig verksamhetschef eller motsvarande.

Intyg om fullgjord bastjänstgöring (pdf)

INTYG om uppnådd baskompetens

Fyll i sökandes namn och personnummer. Intyget ska fyllas i och undertecknas av huvudansvarig handledare samt extern bedömare. Den läkare som har ett bevis om specialistkompetens enligt äldre bestämmelser undantas från kravet att en extern bedömare ska göra en sammantagen bedömning av om han eller hon uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänstgöringen. Intyg om uppnådd baskompetens behöver då bara skrivas under av den huvudansvariga handledaren.

Intyg om uppnådd baskompetens (pdf)

Anvisningar till Ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare i enlighet med HSLF-FS 2021:8

Intyg som hör till HSLF-FS 2021:8 (ST)

ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens

Här anger du vilken specialistkompetens som ansökan gäller, personuppgifter, kontaktuppgifter, arbetsplats och datum för läkarexamen. Här fyller du även i om du tidigare fått svensk eller utländsk legitimation eller bevis om specialistkompetens samt datum för intyg om godkänd bastjänstgöring. Förteckning över bifogade intyg samt övriga handlingar fylls i om man vill förtydliga ansökan genom numrering av bilagorna. Även datum för inbetald avgift ska fyllas i. Blanketten ska sedan skrivas under av den sökande.

Ansökan om bevis om specialistkompetens (pdf)

INTYG om fullgjord specialiseringstjänstgöring

Fyll i den specialitet som ansökan avser och sökandes namn och personnummer.

I tjänsteförteckningen är det viktigt att tjänstgöringstiden för din ST tydligt framgår. Semester och jourkompensationer får tillgodoräknas i tjänstgöringen. Föräldraledighet får inte tillgodoräknas.

Om du vill tillgodoräkna dig tid från tidigare tjänstgöring ska det framgå av tjänsteförteckningen. I ansökan anger du både den tjänstgöring som du vill tillgodoräkna dig och den tjänstgöring som genomförts under den nuvarande specialiseringstjänstgöringen. Detta gäller även eventuell utländsk tjänstgöring som önskas tillgodoräknas. Det ska framgå tydligt att din ST har bestått av minst 60 månaders klinisk tjänstgöring som läkare under handledning. Huvudansvarig verksamhetschef eller motsvarande ska utfärda intyget.

Intyg om fullgjord specialiseringstjänstgöring (pdf)

INTYG om uppnådd specialistkompetens

Fyll i den specialitet som ansökan avser och sökandes namn och personnummer.

Den huvudansvariga handledaren och den specialistläkare som utöver handledaren utsetts att göra den sammantagna bedömningen ska skriva under intyget. Båda ska vara specialistkompetenta inom avsedd specialitet.

Intyg om uppnådd specialistkompetens (pdf)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – auskultation

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe, period för auskultationen och en beskrivning av auskultationen. Ansvarig handledare för aktuell auskultation fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser. Observera att utbildningsaktiviteten auskultation endast kan tillgodoräknas i avsett delmål när uppföljningsrutan är ifylld för auskultation.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – auskultation (pdf)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – klinisk tjänstgöring under handledning

All tjänstgöring som du vill tillgodoräkna dig för delmålsuppfyllnad ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för klinisk tjänstgöring under handledning.

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe och period för den kliniska tjänstgöringen, samt en beskrivning av den kliniska tjänstgöringen. Ansvarig handledare för aktuell tjänstgöring fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. Handledaren för den aktuella tjänstgöringen ska ha relevant specialistkompetens och ska ha genomgått handledarutbildning.

Utländsk tjänstgöring ska redovisas både på Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg samt på ett intyg från verksamhetschefen eller motsvarande i tjänstgöringslandet. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som tjänstgöringen avser. Till Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det intyg eller diplom som du fick från den utländska tjänstgöringen. Intyget ska innehålla en beskrivning av tjänstgöringens innehåll och omfattning och det ska av intyget framgå att tjänstgöringen har skett under handledning.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – klinisk tjänstgöring under handledning (pdf)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – kurs

Alla kurser som du vill tillgodoräkna dig i din specialiseringstjänstgöring ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kurs.

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser, kursens ämne och en beskrivning av kursen. Kursledare eller handledare fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget.

Om du som ST-läkare har läst en utländsk kurs ska det redovisas både på Socialstyrelsens kursintyg samt genom det utländska kursintyget. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Till Socialstyrelsens kursintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – kurs (pdf)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – deltagande i utvecklingsarbete

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser, ämnet i rubrikform och en beskrivning av sökandes deltagande i arbetet.

Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet.

Det är handledaren för kvalitets och utvecklingsarbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för deltagande kvalitets och utvecklingsarbete. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser eller i avsedd specialitet samt ha genomgått handledarutbildning.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – deltagande i utvecklingsarbete (pdf)

INTYG om delmål Sta3 – Medicinsk vetenskap

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser samt en beskrivning av vilken/vilka utbildningsaktiviteter som sökande genomfört för att uppnå delmålet. Vidare ska på intyget göras en beskrivning av hur det kontrollerats att sökande uppnått delmålet.

Handledaren som bedömt att sökande uppnått delmålet ska fylla i och skriva under intyget. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser eller i avsedd specialitet samt ha genomgått handledarutbildning.

Intyg om delmål Sta3 – Medicinsk vetenskap (pdf)

INTYG om delmål för specialistläkare från tredjeland

Under specialiseringstjänstgöringen i Sverige ska och handledaren kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkompetensbevis i Sverige. Intyget ska innehålla en beskrivning av vilka utbildningsaktiviteter som sökande genomfört för att uppnå delmål samt hur detta har kontrollerats. Denna kontroll gäller både den reella och formella kompetensen och det är inte tillräckligt att hänvisa till den utländska tjänstgöringen eller den utländska specialiseringstjänstgöringen.

Fyll i sökandes namn och personnummer och den specialitet som ansökan avser, Intyget kan avse ett eller flera delmål och i så fall ska det beskrivas vilka utbildningsaktiviteter samt vilka kontroller som avser vilka delmål.

Den huvudansvariga handledaren ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet.

Observera att de utbildningsaktiviteter som kompletterats under specialiseringstjänstgöringen i Sverige alltid ska redovisas på Socialstyrelsens intyg för respektive utbildningsaktivitet.

Intyg om delmål för specialistläkare från tredjeland (pdf)

Vanliga frågor

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar beroende på specialitet och tar 2–4 veckor om du har skickat in en komplett ansökan. Handläggningstiden kan öka vid stort inflöde av ansökningar och vid storhelger.

Kan jag göra min specialiseringstjänstgöring (ST) på deltid?

Ja. Om du gör din ST på deltid så ska tjänstgöringstiden förlängas så att den sammanlagda tiden motsvarar heltid under minst 5,5 år.

Kan tjänstgöring utanför en ST-tjänst tillgodoräknas i ST?

Specialiseringstjänstgöring (ST) ska fullgöras genom tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning och deltagande i kompletterande utbildning (enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen). Men vilken sorts anställning eller vilken titel läkaren har, är inte avgörande.

Även tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning, utanför en ST‑tjänst, kan alltså tas med i en läkares ST. Och precis som när en läkare byter specialitet under sin ST, så är det egentligen inte fråga om tillgodoräknanden i den mening som avses i förordningen i dessa fall.

Tjänstgöringen kan dock tas med som en del i en läkares ST, om det har varit tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning (och eventuellt deltagande i kompletterande utbildning) som har varit relevant för kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänstgöring (BT) eller för specialiteten.

SK-kurser – specialistkompetenskurser

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår ansökningsportal, där du också ansöker.

SK-kurserna är en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8 respektive HSLF-FS 2021:8) och kan bidra till att uppfylla de kompetenskrav som finns i målbeskrivningarna för respektive specialitet.

Vad gäller om jag har fått en tidigare specialistkompetens enligt äldre föreskrifter eller erkänd på basis av utbildning i EU och nu ska ansöka om specialistkompetensbevis i en ytterligare specialitet?

Om du inte har prövats tidigare, utifrån det regelverk som du nu gör din ST enligt, så behöver det specificeras vad du kan tillgodoräkna dig från din tidigare specialiseringstjänstgöring. Detta redovisar din huvudansvariga handledare på Socialstyrelsens intyg för den utbildningsaktivitet som det gäller. Den huvudansvariga handledaren ska skriva på intyget och ange vilket eller vilka delmål i den nya målbeskrivningen som utbildningsaktiviteten avser.

Vid ansökningstillfället ska följande redovisas:

 • den tid som du önskar tillgodoräkna dig från tidigare ST
 • samtliga delmål 
 • samtliga utbildningsaktiviteter för varje delmål, enligt det som anges i målbeskrivningen för den aktuella specialistansökan. 

Det här gäller även för ST-läkare som har fått en tidigare specialistkompetens på basis av en EU-utbildning.

Vad är tidskravet för att uppnå specialistkompetens?

Av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:8) framgår kravet om minst fem års tjänstgöring på heltid, och av föreskrifter (HSLF-FS 2021:8) framgår kravet om minst fem år och sex månaders tjänstgöring på heltid. Av föreskrifterna framgår att endast uttagen semester och jourkompensationer uttagna i tid kan tillgodoräknas i ST. Vi ger inga förhandsbesked utan gör alltid en individuell bedömning vid en inkommen ansökan. Som framgår av regleringen ska frånvaro kompenseras. Enstaka sjukdagar eller VAB behöver inte leda till förlängd ST. Det blir dock upp till handledare och verksamhetschef att i varje enskilt fall bedöma om frånvaron kan påverka ST-läkarens möjlighet att nå upp till målbeskrivningen.

Vem bestämmer om tillgodoräknanden?

Det är den huvudansvariga verksamhetschefen som ska intyga vilken tjänstgöring som har ingått i en läkares bastjänstgöring (BT) eller specialiseringstjänstgöring (ST) när läkaren ansöker om intyg om godkänd bastjänstgöring eller bevis om specialistkompetens. Det är därför viktigt att stämma av med verksamhetschefen om en viss tjänstgöring kan tillgodoräknas.

När Socialstyrelsen bedömer ansökningar om intyg om godkänd BT eller bevis om specialistkompetens så kontrollerar vi bland annat att läkaren uppfyller kravet på tjänstgöringstid. Om någon del av tjänstgöringen, som tas upp i tjänsteförteckningen, inte framstår som relevant, så kan vi be den sökande läkaren att komplettera sin ansökan för att visa att tjänstgöringen var relevant och ska tas med i läkarens BT eller ST. Om Socialstyrelsen bedömer att en tjänstgöringsdel som har tagits med i ansökan inte kan tillgodoräknas och den behövs för att läkaren ska uppfylla kravet på tjänstgöringstid så kommer vi att avslå ansökan. Det är dock ovanligt att det händer.

De enskilda utbildningsaktiviteter som föreskrivs i målbeskrivningarna för de olika specialiteterna, till exempel krav på kurs, ska intygas av handledare (eller kursledare vid kurs). I ett första steg är det alltså upp till handledare eller kursledare att bedöma tillgodoräknanden av enskilda utbildningsaktiviteter. Även när det gäller dessa kan Socialstyrelsen begära komplettering eller avslå en läkares ansökan om bevis om specialistkompetens om vi bedömer att en utbildningsaktivitet som har tillgodoräknats inte motsvarar den utbildningsaktivitet som är föreskriven. Till exempel om en kurs som tillgodoräknas för ett delmål som kräver kurs, inte har behandlat det ämne som delmålet avser.

Frågor och svar om läkarnas bastjänstgöring (BT), (HSLF-FS 2021:8)

Vad är BT?

Bastjänstgöring (BT) är en del av den nya specialiseringstjänstgöringen (ST) för läkare i Sverige. De nya reglerna om läkarnas ST börjar gälla den 1 juli 2021 och innebär bland annat detta.

 • Minimitiden för ST förlängs från 5 år till 5 år och 6 månader.
 • ST ska inledas med BT som ska vara minst 6 månader. En vanlig tid för att göra BT och uppnå BT-målen bör dock vara cirka ett år.
 • BT kan anordnas som en separat fristående tjänst eller inom ramen för en tjänst för en hel ST.
 • Efter BT ansöker läkaren om ett intyg om godkänd BT hos Socialstyrelsen.
Övergångsbestämmelser – Vem behöver göra BT och vem kan göra ST enligt de gamla reglerna?

Alla kommer inte att omfattas av det nya systemet direkt. Läkare i följande grupper kommer även efter att de nya reglerna har börjat gälla att kunna få bevis om specialistkompetens enligt de gamla reglerna (vilket innebär bland annat 2015 års målbeskrivningar, med en minimitid på 5 år och ingen BT):

 • läkare som har gjort svensk AT
 • läkare som påbörjat men inte avslutat ST före den 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli 2021 är det bara dessa två grupper som kan få sin ansökan om bevis om specialistkompetens prövad enligt de gamla reglerna. Detta är reglerat i övergångsbestämmelser till patientsäkerhetsförordningen.

Vad händer om man inte omfattas av övergångsbestämmelserna?

De som inte omfattas av övergångsbestämmelserna kan bara ansöka om bevis om specialistkompetens enligt de nya reglerna. Det innebär alltså att de omfattas av de nya reglerna med BT och att hela ST ska vara minst 5 år och 6 månader.

Vad innebär övergångsbestämmelsen om att ha påbörjat men inte avslutat ST?

Denna övergångsbestämmelse fångar upp de som inte har gjort AT men som har påbörjat ST, så att de inte behöver byta ST-system mitt i sin tjänstgöring. Flera olika situationer kan omfattas av bestämmelsen. Vi tar upp några exempel nedan.

 • Om en läkare har påbörjat en ST tidigare men avbrutit den och sedan fortsätter efter den 30 juni 2021 så kan hen omfattas av övergångsbestämmelsen.
 • Om en läkare har påbörjat en ST före den 1 juli 2021 men sedan byter till ST i en annan specialitet efter den 30 juni 2021 så kan hen omfattas av övergångsbestämmelsen.
 • Om den del av en läkares ST som ligger i tiden före den 1 juli 2021 är tjänstgöring som tillgodoräknas så kan hen omfattas av övergångsbestämmelsen genom den tjänstgöringen. Det gäller även utländsk tjänstgöring som tillgodoräknas. Det innebär till exempel att det finns stora möjligheter att omfattas av denna övergångsbestämmelse för befintliga specialister som ska specialisera sig ytterligare och som tillgodoräknar sig tjänstgöring från sin tidigare ST.
Vilka regler gäller för tillgodoräknanden?

Tillgodoräknanden i läkarnas ST

Möjligheter till tillgodoräknanden är inte något nytt i de nya reglerna för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Det har dock tillkommit en del nya och ändrade regler vad gäller tillgodoräknanden. Texterna på denna sida utgår från de regler som gäller från och med den 1 juli 2021.

Ett tillgodoräknande innebär att en läkare får tillgodoräkna en merit som har utförts utanför ST som tjänstgöringstid i ST eller för att uppfylla krav på en viss utbildningsaktivitet i ST, till exempel en kurs. Kompetens kan inte tillgodoräknas i sig utan bedöms inom ramen för ST. Det kan dock ingå i kompetensbedömningen att till exempel samråda med den som var handledare under en tjänstgöring som tillgodoräknas eller att bedöma innehållet i en kurs som tillgodoräknas.

Att en läkare får tillgodoräkna en merit som en del i sin ST innebär inte nödvändigtvis att läkarens ST eller bastjänstgöring (BT) kan göras kortare. De olika tidsreglerna i läkarnas ST anger minimitider. Hur lång tjänstgöring en läkare behöver påverkas också av att han eller hon måste uppfylla alla kompetenskrav och krav på utbildningsaktiviteter i målbeskrivningen. Handledare och andra som ska bedöma kompetens behöver också ett underlag för att kunna göra sina bedömningar. 

Den grundläggande regleringen om tillgodoräknanden finns i 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Där anges att en läkare får tillgodoräkna sig meriter som ligger till grund för en tidigare specialistkompetens eller från utbildning på forskarnivå i sin ST. I BT får en läkare tillgodoräkna sig även andra relevanta meriter. I 7 kap. i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring finns regler som anger närmare förutsättningar för tillgodoräknanden av olika sorters meriter. Vi tar upp mer om vissa av de reglerna nedan.

Exempel på meriter som kan tillgodoräknas i en läkares ST.

 • Tjänstgöring efter examen men före legitimation (endast BT)
 • Tjänstgöring i en tidigare specialitet
 • Tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning men som skett utanför en ST-tjänst
 • Tjänstgöring utomlands
 • Doktorsexamen

Vi skriver lite mer om de här exemplen nedan.

Vem bestämmer om tillgodoräknanden?

Det är den huvudansvariga verksamhetschefen som ska intyga vilken tjänstgöring som har ingått i en läkares BT eller ST när läkaren ansöker om intyg om godkänd bastjänstgöring eller bevis om specialistkompetens. Det är därför viktigt att stämma av med honom eller henne om en viss tjänstgöring kan tillgodoräknas.

När Socialstyrelsen bedömer ansökningar om intyg om godkänd BT eller bevis om specialistkompetens så kontrollerar vi bland annat att läkaren uppfyller kravet på tjänstgöringstid. Om någon del av tjänstgöringen som tas upp i tjänsteförteckningen inte framstår som relevant kan vi be den sökande läkaren att komplettera sin ansökan för att visa att tjänstgöringen var relevant och ska tas med i läkarens BT eller ST. Om Socialstyrelsen bedömer att en tjänstgöringsdel som tagits med i ansökan inte kan tillgodoräknas och den behövs för att läkaren ska uppfylla kravet på tjänstgöringstid så kommer vi att avslå ansökan. Det är dock ovanligt att det händer.

Vad gäller enskilda utbildningsaktiviteter som föreskrivs i målbeskrivningarna för de olika specialiteterna, till exempel krav på kurs, så ska de intygas av handledare (eller kursledare vid kurs). I ett första steg är det alltså upp till handledare eller kursledare att bedöma tillgodoräknanden av enskilda utbildningsaktiviteter. Även vad gäller dessa kan Socialstyrelsen begära komplettering eller avslå en läkares ansökan om bevis om specialistkompetens om vi bedömer att en utbildningsaktivitet som har tillgodoräknats inte motsvarar den utbildningsaktivitet som är föreskriven. Till exempel om en kurs som tillgodoräknas för ett delmål som kräver kurs, inte har behandlat det ämne som delmålet avser.

Minsta tjänstgöringstid efter tillgodoräknanden

En läkares ST får inte bara bestå av olika tillgodoräknanden. Den måste innehålla minst ett års tjänstgöring utöver tid som tillgodoräknas enligt de olika reglerade tillgodoräknandena i HSLF-FS 2021:8.

Olika sorters tillgodoräknanden

Tjänstgöring efter examen men före legitimation (endast BT)

En nyhet i Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas ST är att tjänstgöring som läkare före legitimation kan tillgodoräknas som tjänstgöringstid i BT upp till sex månader. Detta gäller om tjänstgöringen gjorts efter examen och under handledning. Tjänstgöringen behöver också ha varit relevant för kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänstgöringen. Det framgår av 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen. Se också ovan om vem som bestämmer om tillgodoräknanden.

Om tjänstgöringen var i primärvård eller akut sjukvård får den också tillgodoräknas mot kraven på tjänstgöring i sådan verksamhet i BT.

Tjänstgöring i en tidigare specialitet som inte är avslutad

Om en läkare påbörjar ST i en specialitet men sedan byter till ST i en annan specialitet så är det egentligen inte fråga om tillgodoräknande i den mening som avses i 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (se ovan). Sådan tjänstgöring kan dock räknas med i den senare ST:n eftersom det är tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning. Hur mycket tjänstgöringstid och vilka utbildningsaktiviteter som kan tas med i den senare ST:n beror på hur relevant tjänstgöringen har varit för den senare ST:n. Se också ovan om vem som bestämmer om tillgodoräknanden.

Tjänstgöring i en tidigare specialitet som läkaren har fått ett bevis om specialistkompetens i

Tjänstgöring i en tidigare specialitet som läkaren har fått ett bevis om specialistkompetens i kan tillgodoräknas i en senare ST. Som mest kan två år och nio månader av den tidigare tjänstgöringen tillgodoräknas (7 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2021:8] om läkarnas specialiseringstjänstgöring). För att tjänstgöringen ska kunna tillgodoräknas behöver den vara relevant för kompetenskraven i den senare specialiteten. Det framgår av 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen. Se också ovan om vem som bestämmer om tillgodoräknanden.

Tjänstgöring som skett utanför en ST-tjänst

Specialiseringstjänstgöring ska fullgöras genom tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning och deltagande i kompletterande utbildning (4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen). Vilken sorts anställning eller vilken titel läkaren har är inte avgörande. Även tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning utanför en ST-tjänst kan alltså tas med i en läkares ST. Lika som när en läkare byter specialitet under sin ST så är det egentligen inte fråga om tillgodoräknanden i den mening som avses i 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen i dessa fall. Tjänstgöringen kan dock tas med som en del i en läkares ST om det har varit tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning (och ev. deltagande i kompletterande utbildning) som har varit relevant för kompetenskraven i målbeskrivningen för BT eller specialiteten. Se också ovan om vem som bestämmer om tillgodoräknanden.

Tjänstgöring utomlands

För att tillgodoräkna utländsk tjänstgöring i sin ST krävs att tjänstgöringen har genomförts efter att läkaren fått behörighet att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet, att den skett under handledning och att läkaren har fått ett intyg från en verksamhetschef eller motsvarande i tjänstgöringslandet med en beskrivning av tjänstgöringens innehåll och omfattning. Som mest får fyra och ett halvt års tjänstgöring utomlands tillgodoräknas. Detta är reglerat i 7 kap. 7 § HSLF-FS 2021:8. Även utländsk tjänstgöring som tillgodoräknas behöver förstås vara relevant. Se också ovan angående vem som bestämmer om tillgodoräknanden.

Tjänstgöring efter examen men före legitimation som skett utomlands kan också tillgodoräknas i BT. Se ovan angående den regeln.

Doktorsexamen

Läkare som har en svensk doktorsexamen får tillgodoräkna sig sex månaders tjänstgöringstid i sin specialiseringstjänstgöring, men inte i sin bastjänstgöring. Det gäller också den som har en utländsk doktorsexamen som har bedömts motsvara en svensk av ett svenskt universitet, svensk högskola eller Universitets- och högskolerådet (7 kap. 4 § HSLF-FS 2021:8).

Vad gäller angående undertecknande av intyg och bevis?

Från och med den 1 juli 2021 slutar Socialstyrelsen att underteckna specialistkompetensbevis för läkare och tandläkare. Vi kommer inte heller att underteckna de nya intygen om godkänd bastjänstgöring (BT).

Den 1 juli 2021 träder de nya föreskrifterna om läkarnas bastjänstgöring (BT) i kraft. Socialstyrelsen kommer att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Intygen kommer dock inte att vara undertecknade. Från den 1 juli 2021 kommer inte heller specialistkompetensbevisen för läkare och tandläkare att vara undertecknade.

Ett steg mot en ökad digital hantering

Förändringen medför att beslut, intyg och specialistkompetensbevis kan expedieras digitalt, i stället för i pappersformat och innebär därmed en effektivisering av vår hantering samt ett steg mot en ökad digital hantering. Med förändringen vill vi också uppnå en likvärdig hantering av alla behörighetsbevis på Socialstyrelsen, eftersom myndigheten sedan 2017 inte längre undertecknar legitimationsbevis.

Behörighet kontrolleras i HOSP-registret

Den primära källan för att kontrollera en behörighet är registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Det är registret som anger den aktuella statusen på en behörighet. Ett utfärdat behörighetsbevis anger endast statusen för en behörighet det datum då beviset utfärdades.

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: