Övriga legitimationsyrken

För ensamrättsyrken (apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare) gäller särskilda regler som du som arbetsgivare kan läsa om under respektive yrke. När det gäller övriga legitimationsyrken kan de som är icke legitimerade och har fått beslut om godkänt kunskapsprov anställas i ett visst antal månader under sin praktiska tjänstgöring. Det är du som arbetsgivare som avgör om du har kapacitet att ta emot en tjänstgörare med utgångspunkt i den bedömning av tjänstgörarens kompetens och lämplighet som ska göras. Under den praktiska tjänstgöringen ska verksamhetschefen och handledaren fylla i ett intyg om praktisk tjänstgöring.

För vissa yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Yrkestitlar är skyddade. Det betyder att enbart den som har legitimation får använda titeln. Det är straffbart att använda sig av en yrkestitel utan legitimation. I hälso- och sjukvården får man inte använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel om man inte har motsvarande legitimation.

Den som utbildar sig eller har en utbildning men ännu inte fått legitimation kan börja jobba i hälso- och sjukvården och tandvården. Hen får jobba utifrån sin kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation enligt lagar och föreskrifter.

Till exempel kan den som väntar på sin legitimation arbeta som undersköterska. Hen kan utföra arbetsuppgifter utifrån sin kompetens men inte utföra uppgifter som kräver legitimation.

För information om vilka uppgifter som är reglerade och kräver en viss legitimation kan du besöka Socialstyrelsens webbsida Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Utbildad utanför EU och EES

Praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov för utbildade utanför EU/EES

Vägen till legitimation för utbildade utanför EU/EES

Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för utbildade utanför EU/EES. Vägen till legitimation innehåller följande steg:

  • granskning av utbildningen
  • kunskapsprov (som består av en teoretisk och en praktisk del)
  • praktisk tjänstgöring
  • kurs i svenska författningar
  • svenska språket.

Enligt den ordinarie processen måste den som ska göra praktisk tjänstgöring ha klarat kunskapsprovets båda delar (teoretisk och praktisk del) innan han eller hon kan påbörja tjänstgöringen.

Praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov

Med anledning av den pågående pandemin har Socialstyrelsen nu beslutat om en tillfällig ändring av legitimationsprocessen. Den tillfälliga ändringen innebär en möjlighet för verksamheter att i vissa fall ta emot en person för praktisk tjänstgöring redan efter godkänt teoriprov. Den som ska göra praktisk tjänstgöring måste ha klarat den teoretiska delen av kunskapsprovet innan han eller hon kan påbörja tjänstgöringen.

Socialstyrelsen anser att godkänt resultat på teoriprovet visar att tjänstgöraren har språkliga förutsättningar att arbeta patientsäkert. Därför kräver Socialstyrelsen inte att tjänstgöraren har godkänt betyg i svenska språket för att kunna påbörja tjänstgöringen. Godkänt resultat på kursen i svenska författningar krävs inte heller. Ni som verksamhet får dock själva ta ställning till om ni vill att tjänstgöraren ska ha avklarat dessa steg innan ni tar emot honom eller henne för tjänstgöring.

Observera att tjänstgöraren måste fullfölja även det praktiska kunskapsprovet med godkänt resultat innan legitimation kan beviljas. Syftet med att låta tjänstgöraren göra den praktiska tjänstgöringen innan godkänt resultat på det praktiska kunskapsprovet är att personerna inte ska behöva vänta på att få göra respektive steg i legitimationsprocessen på grund av den pågående pandemin.

Ansökan

En vårdgivare eller apotek som vill ta emot en person för praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov måste först meddela detta till Socialstyrelsen (gäller inte ensamrättsyrken) alternativt ansöka om ett särskilt förordnande hos Socialstyrelsen (gäller ensamrättsyrken). Enbart vårdgivare inom den offentliga hälso- och sjukvården kan ta emot en person för praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov.

Särskilt förordnande krävs för ensamrättsyrken

En läkare, barnmorska, apotekare och receptarie måste ha ett särskilt förordnande för att kunna utöva yrket under praktiken. Praktisk tjänstgöring utan ett särskilt förordnande kan inte godkännas.

Tandläkare

Tandläkare som genomför en praktisk tjänstgöring med särskilt förordnande förväntas att handlägga och behandla patienter från första patientkontakten till fullständigt behandlad patient. Detta kräver att tjänstgöraren har validerat sina kunskaper och förmågor genom ett praktiskt kunskapsprov för att kunna arbeta på patientsäkert sätt. Därför är det inte möjligt för tandläkare att göra en praktisk tjänstgöring innan godkänt resultat på praktiskt prov.

Den praktiska tjänstgöringen syfte

Syftet med den praktiska tjänstgöringen är att göra en bedömning av den sökandes lämplighet för yrket och en fördjupad bedömning av kompetensen i en klinisk omgivning. För att Socialstyrelsen ska få ett bra beslutsunderlag så ska verksamhetschefen och handledaren fylla i ett intyg om den praktiska tjänstgöringen.

Mer information och intyg för varje yrke finns på https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/

Avbryt tjänstgöringen om det finns brister

Det är viktigt att komma ihåg att den praktiska tjänstgöringen i vissa fall ska avbrytas och Socialstyrelsen informeras om detta. Tjänstgöringen ska avbrytas om tjänstgöraren uppvisar så stora brister i kompetens eller lämplighet att det kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Tjänstgöringen ska också avbrytas om tjänstgöraren har sådana brister i det svenska språket att det försvårar en bedömning av kompetensen. Socialstyrelsen tar då ställning till om det finns förutsättningar för fortsatt tjänstgöring efter godkänt praktiskt prov.

Publicerat: