Läkare

Nya föreskrifter om särskilt förordnande för läkare

Den 1 februari 2023 träder nya föreskrifter om särskilt förordnande i kraft Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (HSLF-FS 2022:20.

I och med de nya föreskrifterna behöver ni vara uppmärksamma på följande:

 • Nu ska alla privata vårdgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen. Förut kunde privata vårdgivare som hade avtal med regionen förordna läkare själva.
 • Nu kan även den enskilde ansöka om förordandet. Den enskilde ska bifoga lämpligt intyg som visar att förordnandet gäller en viss tjänst. Tidigare kunde endast arbetsgivaren ansöka om särskilt förordnande.
 • Nu ska läkarstudenter kunna verka med särskilt förordnade tidigast från termin 10, i stället för som tidigare termin 9. För studenter som redan går på läkarutbildningen kommer det t.o.m. den 31 januari 2026 vara möjligt att få förordnade om man har avklarat termin 9 med samma förutsättningar som i dag.
 • Nu är kravet på handledning tydligare. Nu krävs tillgång till legitimerad läkare som handledare. Förut var inte kravet på handledning tydligt utformat.
 • Nu blir det tydligare krav på att regionerna ska göra kontroller i belastningsregistret innan regionen beviljar särskilt förordnande. Kravet fanns tidigare också men det framgick inte lika tydligt.
 • Nu införs ett språkkrav. Kravet är godkänt betyg i SVA3, C1, behörighet till högskolestudier eller godkänt kunskapsprov. Tidigare fanns inget språkkrav för särskilt förordnande, endast för journalföring.
 • Nu kan regionerna själva förordna den som har genomgått utländsk läkarutbildning utanför EU och EES och har fått ett beslut från Socialstyrelsen om att göra praktisk tjänstgöring. Förut var det Socialstyrelsen som fattade beslut.

För läkare som genomför sin läkarutbildning i Sverige

Generellt sett är handläggningstiden cirka 2 veckor. Om ansökan behöver kompletteras kan det ta längre tid.

Den som har fullgjort sina studier på läkarprogrammet vid svenskt universitet till och med tionde terminen, kan förordnas att tjänstgöra med vikariat vid semester, ledighet eller vakans.

Till och med den 31 januari 2026 kan även den som har fullgjort sina studier på läkarprogrammet vid svenskt universitet till och med nionde terminen förordnas att tjänstgöra med vikariat. Studenten måste även vara godkänd på kurser och prov inom det medicinska området som vikariatet avser.

När krävs beslut från Socialstyrelsen?

Regioner kan förordna studenter vid svenskt universitet som har fullgjort tio terminer på läkarprogrammet. Fram till och med den 31 januari 2026 kan regionerna även förordna studenter vid svenskt universitet som har fullgjort nio terminer på läkarprogrammet.

Regionen ska, innan regionen fattar beslut om särskilt förordnande, kontrollera om den som är tänkt att förordnas har begått något sådant brott som avses i 16 c § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Om den som är tänkt att förordnas har begått ett sådant brott får inte regionen fatta beslut om förordnande. Det är i stället Socialstyrelsen som ska fatta beslutet.

För alla andra arbetsgivare krävs det alltid ett beslut från Socialstyrelsen, det gäller även privata arbetsgivare som har avtal med regionen.

Vem får ansöka?

Ansökan kan göras av vårdgivare eller av den som studerar på läkarprogrammet vid svenskt universitet. Vid ansökan från studerande måste fullständiga uppgifter om vårdgivaren fyllas i på blanketten.

Ansökan ska innehålla följande:

 • ifylld ansökningsblankett för särskilt förordnande.
 • Om det är den enskilda läkaren/läkarstudenten som ansöker ska även ett anställningsbevis eller annat lämpligt intyg som visar att förordnandet gäller en viss tjänst bifogas till ansökan.

Ansökningsblankett för särskilt förordnande – blankett för verksamheter (pdf)

Ansökningsblankett för särskilt förordnande – blankett för studenter och enskilda (pdf)

När kan ansökan göras?

 • Kravet på tio eller nio fullgjorda terminer på läkarprogrammet måste vara uppfyllt vid ansökningstillfället.
 • Perioden för förordnandet måste ligga framåt i tiden från när ansökan kommer in till Socialstyrelsen. Särskilt förordnande beviljas inte för retroaktiv period.
 • Särskilt förordnande beviljas inte för tjänstgöring inom primärvård för den som ännu inte har tagit sin läkarexamen.
 • Den som är behörig att ansöka om läkarlegitimation kan inte ansöka om särskilt förordnande.

För läkare som ska genomföra allmäntjänstgöring (AT)

Regionen kan fatta beslut om särskilt förordnande för den som avlagt läkarexamen enligt den äldre examensbeskrivningen (omfattande 330 hp) och som ska genomföra AT inom regionens verksamhet.

Regionen kan även fatta beslut om särskilt förordnande om tjänstgöringen delvis kommer att genomföras i någon annan vårdgivares verksamhet.

Läs mer om särskilt förordande i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (HSLF-FS 2022:20) 

För läkare som genomför sin läkarutbildning inom EU eller EES och har studerat nio terminer

Den som har fullgjort sina studier på en fakultet inom EU eller EES till och med nionde terminen kan förordnas att tjänstgöra med vikariat för viss tjänst och period. Om vikariatet avser ett ämne som är relevant för aktuellt verksamhetsområde och som den studerande genomgår efter den nionde terminen, krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne. Denna regel gäller fram till den 31 januari år 2026.

Utöver detta behöver man även visa att man har för yrket nödvändiga språkkunskaper.

Du visar att du uppfyller kravet genom något av följande intyg:

 • intyg som visar godkänt resultat i Svenska 3
 • Intyg som visar godkänt resultat i Svenska som andraspråk 3
 • intyg som visar behörighet till högskolestudier i Sverige, Norge och Danmark
 • intyg som visar godkänt resultat vid prov i C1.

När krävs beslut från Socialstyrelsen?

Det krävs alltid ett beslut om särskilt förordnande från Socialstyrelsen för en student som har studerat inom EU eller EES.

Vem får ansöka?

Ansökan kan göras av vårdgivare eller av den som studerar på en fakultet inom EU eller EES.

Ansökan ska innehålla

 • ifylld ansökningsblankett för särskilt förordnande
 • personbevis eller kopia på pass
  (Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.)
 • intyg som visar språkkunskaper (något av följande intyg):
  • intyg som visar godkänt resultat i Svenska 3
  • intyg som visar godkänt resultat i Svenska som andraspråk 3
  • intyg som visar behörighet till högskolestudier i Sverige, Norge och Danmark
  • intyg som visar godkänt resultat vid prov i C1
 • betyg/intyg över fullgjorda studier med godkända resultat och prov till och med nionde terminen
  (Om vikariatet avser ett ämne som är relevant för aktuellt verksamhetsområde och som den studerande genomgår efter den nionde terminen, krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne.)
 • kopia på studieplan som visar vilka kurser eller prov som kvarstår av den studerandes utbildning
  (Det ska vara en studieplan/studieöversikt, kopplad till den enskilde studenten, som visar vilka resterande kurser och terminer som studenten kommer behöva klara av. Om sjätte året innebär praktik måste universitetet intyga detta.).
 • Om det är den enskilda läkaren/läkarstudenten som ansöker ska även ett anställningsbevis eller annat lämpligt intyg som visar att förordnandet gäller en viss tjänst bifogas till ansökan.

Ansökningsblankett för särskilt förordnande – blankett för verksamheter (pdf)

Ansökningsblankett för särskilt förordnande – blankett för studenter och enskilda (pdf)

Regler för översättning

Alla dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, danska eller norska, ska översättas från originalspråket till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare. Översättningar av tolkar godkänns inte.

När kan ansökan göras?

 • Perioden för förordnandet måste ligga framåt i tiden från när ansökan kommer in till Socialstyrelsen. Särskilt förordnande beviljas inte för retroaktiv period.
 • Särskilt förordnande beviljas inte för medicinstuderande inom primärvård.
 • Den som är behörig att ansöka om läkarlegitimation kan inte ansöka om särskilt förordnande.

Läs mer om särskilt förordande i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (HSLF-FS 2022:20) 

För läkare som genomför sin läkarutbildning inom EU eller EES och har studerat tio terminer

Den som har fullgjort sina studier på en fakultet inom EU eller EES till och med tionde terminen kan förordnas att tjänstgöra med vikariat vid semester, ledighet eller vakans för viss tjänst och period.

Utöver detta behöver man även visa att man har för yrket nödvändiga språkkunskaper.

Du visar att du uppfyller kravet genom något av följande intyg:

 • intyg som visar godkänt resultat i Svenska 3
 • Intyg som visar godkänt resultat i Svenska som andraspråk 3
 • intyg som visar behörighet till högskolestudier i Sverige, Norge och Danmark
 • intyg som visar godkänt resultat vid prov i C1.

När krävs beslut från Socialstyrelsen?

Det krävs alltid ett beslut om särskilt förordnande från Socialstyrelsen för en student som har studerat inom EU eller EES.

Vem får ansöka?

Ansökan kan göras av vårdgivare eller av den som studerar på en fakultet inom EU eller EES.

Ansökan ska innehålla:

 • ifylld ansökningsblankett för särskilt förordnande
 • intyg som visar språkkunskaper (något av följande intyg):
  • intyg som visar godkänt resultat i Svenska 3
  • intyg som visar godkänt resultat i Svenska som andraspråk 3
  • intyg som visar behörighet till högskolestudier i Sverige, Norge och Danmark
  • intyg som visar godkänt resultat vid prov i C1
 • betyg/intyg över fullgjorda studier med godkända resultat och prov till och med tionde terminen.
 • Om det är den enskilda läkaren/läkarstudenten som ansöker ska även ett anställningsbevis eller annat lämpligt intyg som visar att förordnandet gäller en viss tjänst bifogas till ansökan.

Ansökningsblankett för särskilt förordnande – blankett för verksamheter (pdf)

Ansökningsblankett för särskilt förordnande – blankett för studenter och enskilda (pdf)

Regler för översättning

Alla dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, danska eller norska, ska översättas från originalspråket till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare. Översättningar av tolkar godkänns inte.

När kan ansökan göras?

 • Perioden för förordnandet måste ligga framåt i tiden från när ansökan kommer in till Socialstyrelsen. Särskilt förordnande beviljas inte för retroaktiv period.
 • Särskilt förordnande beviljas inte för medicinstuderande inom primärvård.
 • Den som är behörig att ansöka om läkarlegitimation kan inte ansöka om särskilt förordnande.

Läs mer om särskilt förordande i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (HSLF-FS 2022:20) 

För läkare som har genomfört sin läkarutbildning utanför EU och EES

Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behövs det ett särskilt förordnande för att kunna utöva läkaryrket utan legitimation.

Ett särskilt förordnande för läkare utbildade utanför EU och EES kan ges med följande syfte:

 • allmäntjänstgöring, AT (till den som har ett beslut från Socialstyrelsen om att göra AT)
 • tjänstgöring i väntan på AT (till den som har ett beslut från Socialstyrelsen om att göra AT)
 • provtjänstgöring (enligt äldre beslut från Socialstyrelsen)
 • praktisk tjänstgöring (som en del av Socialstyrelsens legitimationsprocess)
 • tjänstgöring innan praktisk tjänstgöring
 • utbildningstjänst som efterliknar svensk specialiseringstjänstgöring
 • annat syfte, om det finns särskilda skäl.

Regionerna kan själva förordna den som har fått ett beslut från Socialstyrelsen om att göra AT, för allmäntjänstgöring eller för tjänst som vikarie. Regionerna kan dessutom själva förordna den som har fått ett beslut från Socialstyrelsen om att göra praktisk tjänstgöring, det vill säga den som har fått godkänt resultat på båda delarna på kunskapsprovet. Ett särskilt förordnande kan i sådant fall ges för praktisk tjänstgöring, för tjänstgöring innan praktisk tjänstgöring eller för tjänstgöring efter praktisk tjänstgöring i väntan på författningskursen. I övriga fall ska regionen ansöka om ett särskilt förordande hos Socialstyrelsen.

Privata vårdgivare ska alltid ansöka om ett särskilt förordnande hos Socialstyrelsen även om de har avtal med regionen.

Ansökningsblankett för särskilt förordnande

Observera att särskilt förordnande inte kan beviljas retroaktivt. Skicka därför in ansökan i god tid så att Socialstyrelsen hinner handlägga den innan planerad start.

Läs mer om särskilt förordande i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (HSLF-FS 2022:20) 

Ansökan om undantag från krav på specialistkompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna

Socialstyrelsen kan medge undantag från kravet på specialistkompetens, enligt förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Det är chefsöverläkaren vid sjukvårdsinrättningen som kan ansöka om undantag från krav på specialistkompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna. 

Socialstyrelsens praxis är att undantag beviljas i de fall där en ST-läkare är i slutet av sin ST, högst ett år kvar, och där det bedöms att det finns särskilda skäl. Perioden som kan beviljas undantag för är i regel sex månader i taget och totalt ett år.

Ansökan om undantag

Det här ska framgå av ansökan:

 • Vilka är de särskilda skälen?
 • När beräknas ST-läkaren vara klar med sin specialisttjänstgöring (ST)?
 • Vilken period önskar ni undantag för?

De särskilda skälen ska utgå från de särskilda behoven för verksamheten. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Undantag beviljas inte för att prova på rollen som specialist under sin ST.

Skicka ansökan via e-post till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se, eller per post. Det kommer snart en blankett för detta. Om ansökan görs utan blankett ska alla uppgifter som listas ovan, samt e-postadress till både chefsöverläkaren och ST-läkaren, finnas med.

Lagar och föreskrifter

HSLF-FS 2022:62, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (pdf)

Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, riksdagen

Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, riksdagen

Skicka in ansökan till

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 STOCKHOLM

Du kan även skicka ansökan via e-post till

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Läs mer om särskilt förordande i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (HSLF-FS 2022:20) 

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Publicerat: