Läkare

Utbildad i Sverige

Läkarstudenter

Studerande på läkarprogrammet vid svensk fakultet kan efter termin nio anställas med vikariatsförordnande under handledning. Studenten måste ha fullgjort nionde terminen med godkända kurser och prov.

Primärvård och akutvård

För tjänstgöring inom primärvård och akutvård krävs läkarexamen.

Region får förordna

Regioner kan förordna läkarstudenter för regionstyrd vård och privata vårdgivare som har avtal med regionen.

Privat vårdgivare

Privata vårdgivare utan avtal med regionen behöver ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen (pdf).

Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2020:3, om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare (pdf)

Utbildad inom EU eller EES

Studerande på läkarprogrammet vid fakultet inom EU/EES kan efter termin nio förordnas för anställning med vikariatsförordnande under handledning. Studenten måste ha fullgjort nionde terminen med godkända kurser och prov.

Studenten måste vara godkänd på kurser och prov inom det medicinska området som vikariatet avser. Som vårdgivare behöver du ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen (pdf).

En ansökan om särskilt förordnande ska innehålla följande:

 1. Personbevis eller kopia på pass
  - Personbeviset får inte vara äldre än tre månader.

 2. Kopia på intyg/betyg över fullgjorda studier med godkända resultat och prov till och med 9:e terminen. Om vikariatet avser ett ämne som är relevant för aktuellt verksamhetsområde och som den studerande genomgår efter den nionde terminen, krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne.
  -Det behöver finnas godkända kurser/prov för varje ämne som är relevant för aktuellt verksamhetsområde.

 3. Kopia på studieplan som visar vilka kurser och prov som kvarstår av den studerandes utbildning.
  - studieplan/studieöversikt, kopplad till den enskilda studenten, som visar vilka resterande kurser och terminer som studenten kommer behöva klara av.
  - Om 6:e året innebär praktik måste universitetet intyga detta.

Info: Vårdgivare som ansöker om särskilt förordnande inom verksamhetsområdet primärvård behöver även skicka in examensbevis/ett intyg om att studenten fullgjort läkarutbildningen.

Översättning: Alla dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, danska eller norska, ska översättas från originalspråket till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare. Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare. Översättningar av tolkar godkänns inte.

Kompensationsåtgärder

Den som har en utbildning från annat EU/EES-land kan få ett beslut från Socialstyrelsen att de behöver genomföra en kompensationsåtgärd. Det innebär att personen ska genomföra praktisk tjänstgöring. Hur länge och inom vilka områden personen ska tjänstgöra framgår av beslutet från Socialstyrelsen. Med beslutet skickar Socialstyrelsen även med intyg som du som arbetsgivare ska fylla i.

Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf).

Utbildad utanför EU och EES

Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf).

Praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov för utbildade utanför EU/EES

Vägen till legitimation för utbildade utanför EU/EES

Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för utbildade utanför EU/EES. Vägen till legitimation innehåller följande steg:

 • granskning av utbildningen
 • kunskapsprov (som består av en teoretisk och en praktisk del)
 • praktisk tjänstgöring
 • kurs i svenska författningar
 • svenska språket.

Enligt den ordinarie processen måste den som ska göra praktisk tjänstgöring ha klarat kunskapsprovets båda delar (teoretisk och praktisk del) innan han eller hon kan påbörja tjänstgöringen.

Praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov

Med anledning av den pågående pandemin har Socialstyrelsen nu beslutat om en tillfällig ändring av legitimationsprocessen. Den tillfälliga ändringen innebär en möjlighet för verksamheter att i vissa fall ta emot en person för praktisk tjänstgöring redan efter godkänt teoriprov. Den som ska göra praktisk tjänstgöring måste ha klarat den teoretiska delen av kunskapsprovet innan han eller hon kan påbörja tjänstgöringen.

Socialstyrelsen anser att godkänt resultat på teoriprovet visar att tjänstgöraren har språkliga förutsättningar att arbeta patientsäkert. Därför kräver Socialstyrelsen inte att tjänstgöraren har godkänt betyg i svenska språket för att kunna påbörja tjänstgöringen. Godkänt resultat på kursen i svenska författningar krävs inte heller. Ni som verksamhet får dock själva ta ställning till om ni vill att tjänstgöraren ska ha avklarat dessa steg innan ni tar emot honom eller henne för tjänstgöring.

Observera att tjänstgöraren måste fullfölja även det praktiska kunskapsprovet med godkänt resultat innan legitimation kan beviljas. Syftet med att låta tjänstgöraren göra den praktiska tjänstgöringen innan godkänt resultat på det praktiska kunskapsprovet är att personerna inte ska behöva vänta på att få göra respektive steg i legitimationsprocessen på grund av den pågående pandemin.

Ansökan

En vårdgivare eller apotek som vill ta emot en person för praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov måste först meddela detta till Socialstyrelsen (gäller inte ensamrättsyrken) alternativt ansöka om ett särskilt förordnande hos Socialstyrelsen (gäller ensamrättsyrken). Enbart vårdgivare inom den offentliga hälso- och sjukvården kan ta emot en person för praktisk tjänstgöring efter godkänt teoriprov.

Särskilt förordnande krävs för ensamrättsyrken

En läkare, barnmorska, apotekare och receptarie måste ha ett särskilt förordnande för att kunna utöva yrket under praktiken. Praktisk tjänstgöring utan ett särskilt förordnande kan inte godkännas.

Tandläkare

Tandläkare som genomför en praktisk tjänstgöring med särskilt förordnande förväntas att handlägga och behandla patienter från första patientkontakten till fullständigt behandlad patient. Detta kräver att tjänstgöraren har validerat sina kunskaper och förmågor genom ett praktiskt kunskapsprov för att kunna arbeta på patientsäkert sätt. Därför är det inte möjligt för tandläkare att göra en praktisk tjänstgöring innan godkänt resultat på praktiskt prov.

Den praktiska tjänstgöringen syfte

Syftet med den praktiska tjänstgöringen är att göra en bedömning av den sökandes lämplighet för yrket och en fördjupad bedömning av kompetensen i en klinisk omgivning. För att Socialstyrelsen ska få ett bra beslutsunderlag så ska verksamhetschefen och handledaren fylla i ett intyg om den praktiska tjänstgöringen.

Mer information och intyg för varje yrke finns på https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/

Avbryt tjänstgöringen om det finns brister

Det är viktigt att komma ihåg att den praktiska tjänstgöringen i vissa fall ska avbrytas och Socialstyrelsen informeras om detta. Tjänstgöringen ska avbrytas om tjänstgöraren uppvisar så stora brister i kompetens eller lämplighet att det kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Tjänstgöringen ska också avbrytas om tjänstgöraren har sådana brister i det svenska språket att det försvårar en bedömning av kompetensen. Socialstyrelsen tar då ställning till om det finns förutsättningar för fortsatt tjänstgöring efter godkänt praktiskt prov.

Behandling av personuppgifter

Din ansökan kommer delvis att hanteras digitalt hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Publicerat: