Behandling av personuppgifter

Socialstyrelsen är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs i anslutning till ditt ärende om behörighet.

När du ansöker om behörighetsbevis för ett yrke inom hälso- och sjukvården och omsorgen registrerar vi dina personuppgifter i vårt ärendehanteringssystem. Behandlingen är nödvändig för att handlägga din ansökan och sker som ett led i vår myndighetsutövning. Om din ansökan görs i ett så kallat webbformulär på Socialstyrelsens webbplats använder myndigheten ett verktyg som även sparar uppgift om IP-nummer för den enhet som används vid ansökan. Om du vill ha mer information om detta verktyg, kan du kontakta Socialstyrelsen. Vill du avstå från att använda webbformuläret kan du istället ansöka via vår e-tjänst eller på pappersblankett.

Under utredningen av ditt ärende kan Socialstyrelsen komma att kontakta myndigheter, kommuner, regioner eller andra aktörer för att verifiera riktigheten i de uppgifter, som du har lämnat om din utbildning och arbetslivserfarenhet. I samband med det kan vi behöva lämna ut ditt namn och personnummer. Vid prövningen av ansökan om legitimation gör Socialstyrelsen också alltid en kontroll mot belastningsregistret för att kunna uppfylla krav om behörighet som följer av patientsäkerhetslagen (2010:659). Behandlingarna är nödvändiga för utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

När du har beviljats behörighet läggs uppgifter om din behörighet in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska (HOSP-registret). Socialstyrelsen är skyldig att föra det registret och personuppgiftsbehandling utförs för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Uppgifterna i registret uppdateras automatiskt mot folkbokföringsregistret.

Det du skickar till oss blir en allmän handling

Din ansökan blir en allmän handling när den kommer in till oss. Det betyder att allmänheten, till exempel enskilda och företrädare för media, efter begäran har rätt att ta del av dina uppgifter om de inte omfattas av sekretess. Socialstyrelsen har en skyldighet att bevara allmänna handlingar som har registrerats i ett ärende. Det innebär att de uppgifter som behandlas i ditt ärende kommer att arkiveras när ärendet är avslutat.

Du har rätt att begära registerutdrag

Om du vill få information om de personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig har du rätt att begära ett registerutdrag.

Har du frågor?

Om du har frågor om eller synpunkter på Socialstyrelsens behandling av personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, via mejl dataskyddsombud@socialstyrelsen.se eller telefon 075-247 44 32.

Du kan också mejla till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

Läs mer om hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter

Publicerat: