Behandling av personuppgifter

När du skickar in en ansökan om behörighetsbevis för ett yrke inom hälso- och sjukvården och omsorgen registrerar vi dina personuppgifter i vårt ärendehanteringssystem. Det gör vi för att vi ska kunna hantera din ansökan och kontakta dig.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att handlägga din ansökan och sker som ett led i vår myndighetsutövning. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa, till exempel namn, personnummer, bilder, postadress och e-postadress.

Uppgifter om behörighet läggs även in i Socialstyrelsens register enligt förordning (2006:196) om register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna i registret uppdateras automatiskt mot folkbokföringsregistret. Socialstyrelsen är skyldig att föra ett aktuellt register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt över personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.

Socialstyrelsen är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen sker med stöd av patientsäkerhetslagen (2010:659) och ovan nämnda förordning och sker i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 med tillhörande nationell lagstiftning.

När ansökan görs i ett så kallat webbformulär på Socialstyrelsens webbplats använder myndigheten ett verktyg som sparar uppgift om IP-nummer för den enhet som används vid ansökan. Om du vill ha mer information om detta verktyg kan du kontakta Socialstyrelsen. Om du vill avstå från att använda webbformulär kan du istället ansöka via vår e-tjänst eller pappersblankett.

Det du skickar till oss blir en allmän handling

Din ansökan blir en allmän handling när den kommer in till oss. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Som statlig myndighet ska Socialstyrelsen bevara allmänna handlingar. Det innebär att de uppgifter som hanteras om dig kommer att arkiveras.

Du har rätt att begära registerutdrag

Vill du veta vad som finns registrerat om dig själv i våra register? Med rimliga intervall har du rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter, genom att begära ett registerutdrag.

Har du frågor?

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor kan du vända dig till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen har även ett dataskyddsombud, som du når via dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.

Du kan läsa mer om hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter här.

Publicerat: