Steg 3: Betala och skicka ansökan

När du har slutfört din specialiseringstjänstgöring kan du ansöka om bevis om specialistkompetens. Du kan ansöka enligt tre olika föreskrifter. Välj den som är aktuell för dig och följ anvisningarna.

Så här gör du

  1. Fyll i ansökningsblanketten enligt HSLF-FS 2021:8 eller SOSFS 2015:8 och se över att du har alla intyg som behövs.
  2. Betala ansökningsavgiften.
  3. Skicka in din ansökan via post.

Socialstyrelsens intyg ska skickas in som original. Andra intyg, till exempel utländska diplom, som du bifogar till ansökan ska skickas in som kopior. Specialistkompetensbeviset gäller från samma datum som Socialstyrelsen fattar beslut om att bevilja din ansökan. När beslut om specialistkompetensbevis fattas skickas beviset som en pdf via e-post. Socialstyrelsen undertecknar inte längre intygen, läs mer under frågor och svar.

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Hur lång är handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar beroende på specialitet och tar 2–4 veckor om du har skickat in en komplett ansökan. Handläggningstiden kan öka vid stort inflöde av ansökningar och vid storhelger.

Övergångsbestämmelser för ST med bastjänstgöring (BT)

Alla kommer inte att omfattas av det nya systemet direkt. Läkare i följande grupper kommer även efter att de nya reglerna har börjat gälla att kunna få bevis om specialistkompetens enligt de gamla reglerna (vilket innebär bland annat 2015 års målbeskrivningar, med en minimitid på 5 år och ingen BT):

  • läkare som har gjort svensk AT
  • läkare som påbörjat men inte avslutat ST före den 1 juli 2021.

Från och med den 1 juli 2021 är det bara dessa två grupper som kan få sin ansökan om bevis om specialistkompetens prövad enligt de gamla reglerna. Detta är reglerat i övergångsbestämmelser till patientsäkerhetsförordningen.

Övergångsregler för dig som har fått legitimation före 1 maj 2015

Om du har fått läkarlegitimation före den 1 maj 2015, så har du möjlighet att ansöka om ST enligt 2015 års föreskrifter SOSFS 2015:8 – målbeskrivningar. För att du ska kunna göra det måste samtliga krav i 2015 års målbeskrivning för specialiteten vara uppfyllda. En ansökan ska alltid göras på de intyg som tillhör de föreskrifter som du följer när du söker. Om du har intyg som hör till tidigare föreskrifter, så ska den huvudansvariga handledaren överföra informationen från det tidigare intyget och ange vilket eller vilka delmål i 2015 års målbeskrivning som utbildningsaktiviteten avser.

Ansök om bevis om specialistkompetens enligt SOSFS 2015:8

Om du har fått din legitimation efter den 1 maj 2015 ska du ansöka om specialistkompetensbevis enligt SOSFS 2015:8. En ansökan enligt SOSFS 2015:8 ska alltid göras på de SOSFS-intyg som tillhör de föreskrifterna.

SOSFS 2015:8 – målbeskrivningar

Ansökan ska innehålla följande handlingar som original:

Om du vill läsa mer om de olika intygen och hur du fyller i dem kan du läsa mer i anvisningarna.

Anvisningar till Ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare med legitimation i enlighet med SOSFS 2015:8

Betala ansökningsavgiften innan du skickar in ansökan

  • Avgiften för att ansöka om intyg om godkänd bastjänstgöring är 1 660 kronor.
  • Avgiften för att ansöka om bevis specialistkompetens är 2 900 kronor.

Om du ansöker om både intyg om godkänd bastjänstgöring och om bevis om specialistkompetens samtidigt behöver du betala båda avgifterna, det vill säga 1 660 + 2 900 kronor.

Betala in ansökningsavgiften på bankgiro 790-3750.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Frågor om betalning

Kan jag betala i utländsk valuta eller från utländskt konto?

  • Det beror på vilken bank du betalar ifrån. Kolla med banken vad som gäller.

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten

Ansökan om intyg om fullgjord bastjänstgöring (2021:8)

Ansökan om bevis om specialistkompetens (2021:8)

Ansökan om bevis om specialistkompetens (2015:8) 

Skicka ansökan till:

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Dokumentanvisningar

Här nedan kan du läsa mer om de olika dokument som ingår i ansökan om bevis om specialistkompetens. Vill du ha mer detaljerad information om hur du fyller i din ansökan har vi de samlat i anvisningarna till respektive regelverk.

HSLF-FS 2021:8

Anvisningar till Ansökan om bevis om intyg för godkänd bastjänstgöring för läkare i enlighet med HSLF-FS 2021:8

Intyg som hör till HSLF-FS 2021:8 (BT)

ANSÖKAN om intyg om godkänd bastjänstgöring

Här anger du personuppgifter, kontaktuppgifter, arbetsplats och datum för läkarexamen. Här fyller du även i om du tidigare fått svensk eller utländsk legitimation eller bevis om behörighet.

Förteckning över bifogade intyg fylls i om man vill förtydliga ansökan ge-nom numrering av bilagorna. Blanketten ska sedan skrivas under av den sökande.

Ansökan om intyg om godkänd bastjänstgöring (pdf)

INTYG om delmål i bastjänstgöringen

Fyll i sökandes namn och personnummer. På intyget ska anges vilka delmål som intyget avser (t.ex. BT1, BT2) samt de utbildningsaktiviteter som du ge-nomfört för att uppnå delmål. Om intyget avser flera delmål ska det på inty-get beskrivas vilka utbildningsaktiviteter som avser vilka delmål. Intyget ska också innehålla en beskrivning av hur det kontrollerats att du uppnått delmål (t.ex. bedömningar av kliniskt omhändertagande eller kursexaminationer). Om intyget avser flera delmål ska det på intyget beskrivas vilka kontroller som avser vilka delmål.
Intyget ska fyllas i och skrivas under av den handledare som bedömt att du uppnått de delmål som intyget avser.

Intyg om delmål i bastjänstgöringen (pdf)

INTYG om fullgjord bastjänstgöring

Fyll i sökandes namn och personnummer. Fyll i tjänstgöringsställe, period och omfattning för bastjänstgöringen. På intyget ska även anges vilken eller vilka delar som genomförts inom primärvård respektive akut sjukvård. Intyget ska fyllas i och undertecknas av huvudansvarig verksamhetschef eller motsvarande.

Intyg om fullgjord bastjänstgöring (pdf)

INTYG om uppnådd baskompetens

Fyll i sökandes namn och personnummer. Intyget ska fyllas i och undertecknas av huvudansvarig handledare samt extern bedömare. Den läkare som har ett bevis om specialistkompetens enligt äldre bestämmelser undantas från kravet att en extern bedömare ska göra en sammantagen bedömning av om han eller hon uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänstgöringen. Intyg om uppnådd baskompetens behöver då bara skrivas under av den huvudansvariga handledaren.

Intyg om uppnådd baskompetens (pdf)

Anvisningar till Ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare i enlighet med HSLF-FS 2021:8

Intyg som hör till HSLF-FS 2021:8 (ST)

ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens

Här anger du vilken specialistkompetens som ansökan gäller, personuppgifter, kontaktuppgifter, arbetsplats och datum för läkarexamen. Här fyller du även i om du tidigare fått svensk eller utländsk legitimation eller bevis om specialistkompetens samt datum för intyg om godkänd bastjänstgöring. Förteckning över bifogade intyg samt övriga handlingar fylls i om man vill förtydliga ansökan genom numrering av bilagorna. Även datum för inbetald avgift ska fyllas i. Blanketten ska sedan skrivas under av den sökande.

Ansökan om bevis om specialistkompetens (pdf)

INTYG om fullgjord specialiseringstjänstgöring

Fyll i den specialitet som ansökan avser och sökandes namn och personnummer.

I tjänsteförteckningen är det viktigt att tjänstgöringstiden för din ST tydligt framgår. Semester och jourkompensationer får tillgodoräknas i tjänstgöringen. Föräldraledighet får inte tillgodoräknas.

Om du vill tillgodoräkna dig tid från tidigare tjänstgöring ska det framgå av tjänsteförteckningen. I ansökan anger du både den tjänstgöring som du vill tillgodoräkna dig och den tjänstgöring som genomförts under den nuvarande specialiseringstjänstgöringen. Detta gäller även eventuell utländsk tjänstgöring som önskas tillgodoräknas. Det ska framgå tydligt att din ST har bestått av minst 60 månaders klinisk tjänstgöring som läkare under handledning. Huvudansvarig verksamhetschef eller motsvarande ska utfärda intyget.

Intyg om fullgjord specialiseringstjänstgöring (pdf)

INTYG om uppnådd specialistkompetens

Fyll i den specialitet som ansökan avser och sökandes namn och personnummer.

Den huvudansvariga handledaren och den specialistläkare som utöver handledaren utsetts att göra den sammantagna bedömningen ska skriva under intyget. Båda ska vara specialistkompetenta inom avsedd specialitet.

Intyg om uppnådd specialistkompetens (pdf)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – auskultation

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe, period för auskultationen och en beskrivning av auskultationen. Ansvarig handledare för aktuell auskultation fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser. Observera att utbildningsaktiviteten auskultation endast kan tillgodoräknas i avsett delmål när uppföljningsrutan är ifylld för auskultation.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – auskultation (pdf)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – klinisk tjänstgöring under handledning

All tjänstgöring som du vill tillgodoräkna dig för delmålsuppfyllnad ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för klinisk tjänstgöring under handledning.

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe och period för den kliniska tjänstgöringen, samt en beskrivning av den kliniska tjänstgöringen. Ansvarig handledare för aktuell tjänstgöring fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. Handledaren för den aktuella tjänstgöringen ska ha relevant specialistkompetens och ska ha genomgått handledarutbildning.

Utländsk tjänstgöring ska redovisas både på Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg samt på ett intyg från verksamhetschefen eller motsvarande i tjänstgöringslandet. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som tjänstgöringen avser. Till Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det intyg eller diplom som du fick från den utländska tjänstgöringen. Intyget ska innehålla en beskrivning av tjänstgöringens innehåll och omfattning och det ska av intyget framgå att tjänstgöringen har skett under handledning.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – klinisk tjänstgöring under handledning (pdf)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – kurs

Alla kurser som du vill tillgodoräkna dig i din specialiseringstjänstgöring ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kurs.

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser, kursens ämne och en beskrivning av kursen. Kursledare eller handledare fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget.

Om du som ST-läkare har läst en utländsk kurs ska det redovisas både på Socialstyrelsens kursintyg samt genom det utländska kursintyget. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Till Socialstyrelsens kursintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – kurs (pdf)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – deltagande i utvecklingsarbete

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser, ämnet i rubrikform och en beskrivning av sökandes deltagande i arbetet.

Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet.

Det är handledaren för kvalitets och utvecklingsarbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för deltagande kvalitets och utvecklingsarbete. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser eller i avsedd specialitet samt ha genomgått handledarutbildning.

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – deltagande i utvecklingsarbete (pdf)

INTYG om delmål Sta3 – Medicinsk vetenskap

Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser samt en beskrivning av vilken/vilka utbildningsaktiviteter som sökande genomfört för att uppnå delmålet. Vidare ska på intyget göras en beskrivning av hur det kontrollerats att sökande uppnått delmålet.

Handledaren som bedömt att sökande uppnått delmålet ska fylla i och skriva under intyget. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser eller i avsedd specialitet samt ha genomgått handledarutbildning.

Intyg om delmål Sta3 – Medicinsk vetenskap (pdf)

INTYG om delmål för specialistläkare från tredjeland

Under specialiseringstjänstgöringen i Sverige ska handledaren kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkompetensbevis i Sverige. Intyget ska innehålla en beskrivning av vilka utbildningsaktiviteter som sökande genomfört för att uppnå delmål samt hur detta har kontrollerats. Denna kontroll gäller både den reella och formella kompetensen och det är inte tillräckligt att hänvisa till den utländska tjänstgöringen eller den utländska specialiseringstjänstgöringen.

Fyll i sökandes namn och personnummer och den specialitet som ansökan avser, Intyget kan avse ett eller flera delmål och i så fall ska det beskrivas vilka utbildningsaktiviteter samt vilka kontroller som avser vilka delmål.

Den huvudansvariga handledaren ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet.

Observera att de utbildningsaktiviteter som kompletterats under specialiseringstjänstgöringen i Sverige alltid ska redovisas på Socialstyrelsens intyg för respektive utbildningsaktivitet.

Intyg om delmål för specialistläkare från tredjeland (pdf)

SOSFS 2015:8

Anvisningar till Ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare med legitimation i enlighet med SOSFS 2015:8

Intyg som hör till SOSFS 2015:8

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om bevis om specialistkompetens

INTYG om uppnådd specialistkompetens

Fyll i den specialitet som ansökan avser och sökandes namn och personnummer. Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den huvudansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den huvudansvariga handledaren. Verksamhetschefen och den huvudansvariga handledaren ska intyga uppnådd specialistkompetens efter samråd med studierektor. Studierektorns namn och tjänsteställe ska anges på intyget men studierektor behöver inte själv skriva under intyget.

Blankett för intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – klinisk tjänstgöring under handledning

All tjänstgöring som du vill tillgodoräkna dig för delmålsuppfyllnad ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för klinisk tjänstgöring under handledning. Fyll i den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe och period för den kliniska tjänstgöringen, samt en beskrivning av den kliniska tjänstgöringen. Ansvarig handledare för aktuell tjänstgöring fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. Handledaren för den aktuella tjänstgöringen ska ha relevant specialistkompetens och ska ha gått handledarutbildning. Utländsk tjänstgöring ska redovisas både på Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg samt på ett intyg från verksamhetschefen eller motsvarande i tjänstgöringslandet. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som tjänstgöringen avser. Till Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det intyg eller diplom som du fick från den utländska tjänstgöringen. Intyget ska innehålla en beskrivning av tjänstgöringens innehåll och omfattning och det ska av intyget framgå att tjänstgöringen har skett under handledning.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende klinisk tjänstgöring under handledning

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Auskultation

Fyll i den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe, period för auskultationen och en beskrivning av auskultationen. Ansvarig handledare för aktuell auskultation fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser. Observera att utbildningsaktiviteten auskultation endast kan tillgodoräknas i avsett delmål när uppföljningsrutan är ifylld för auskultation.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende auskultation

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Kurs

Alla kurser som du vill tillgodoräkna dig i din specialiseringstjänstgöring ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kurs. Fyll i den specialitet som ansökan avser, kursens ämne, kursledarens namn, perioden för kursen och beskrivning av kursens innehåll. Kursledaren eller handledare fyller i vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som intyget avser och skriver under intyget. Om du som ST-läkare har läst en utländsk kurs ska det redovisas både på Socialstyrelsens kursintyg samt genom det utländska kursintyget. Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Till Socialstyrelsens kursintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende kurs

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

Fyll i den specialitet som ansökan avser, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av arbetet. Det är viktigt att arbetets innehåll och utformning tydligt framgår av intyget. Om du har skrivit arbetet tillsammans med en annan kollega så bör även din egen arbetsinsats i arbetet förtydligas. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet. Det skriftliga individuella arbetet bör ha en grundläggande vetenskaplig form men utöver detta är det i första hand upp till handledare och verksamhetschef att avgöra vad som krävs för att uppnå aktuellt delmål. Arbeten skrivna innan ST kan redovisas förutsatt att verksamhetschef och handledare godkänner arbetet.

Det finns inget krav på att man ska skicka in det skriftliga arbetet eller delar av det tillsammans med ansökan. Däremot kan medicinskt sakkunnig alternativt extern bedömare vilja ta del av materialet och i dessa fall kommer du meddelas detta av den utredare som är ansvarig för ditt ärende. Det är inget som hindrar att du bifogar ett abstract eller en sammanfattning till ansökan. Det är handledaren för det skriftliga arbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning. Observera att föreskrifterna inte ställer krav på att handledaren för det skriftliga arbetet måste ha någon särskild vetenskaplig examen.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Kvalitets- och utvecklingsarbete

Fyll i den specialitet som ansökan avser, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av arbetet. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet. Det är handledaren för kvalitets- och utvecklingsarbetet som fyller i och skriver under Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kvalitets- och utvecklingsarbete. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning.

Blankett för intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende kvalitets- och utvecklingsarbete

INTYG om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland (bilaga 8a)

Under specialiseringstjänstgöringen i Sverige ska verksamhetschef och handledare kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs för specialistkompetensbevis i Sverige. Detta ska intygas på Socialstyrelsens intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland. Intyget ska innehålla en detaljerad beskrivning över hur handledare och verksamhetschef kontrollerat att aktuella delmål är uppfyllda. Denna kontroll gäller både den reella och formella kompetensen och det är inte tillräckligt att hänvisa till den utländska tjänstgöringen eller den utländska specialiseringstjänstgöringen.

Fyll i den specialitet som ansökan avser, tjänstgöringsställe eller tjänstgöringsställen och period för respektive tjänstgöring. Verksamhetschef och huvudansvarig handledare ska sedan beskriva på vilket sätt det kontrollerats att samtliga kompetenskrav i delmålet eller delmålen är uppfyllda. Specificera exempelvis genom att ange metoder för bedömningen. Intyget kan avse ett eller flera delmål och i så fall ska en detaljerad beskrivning göras separat för vart och ett av de delmål som intyget avser. Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den huvudansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den huvudansvariga handledaren. Observera att de utbildningsaktiviteter som kompletterats under specialiseringstjänstgöringen i Sverige alltid ska redovisas på Socialstyrelsens intyg för respektive utbildningsaktivitet.

Blankett för intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland

INTYG om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland – Uppnådd specialistkompetens (bilaga 8b)

Detta intyg motsvarar intyg om uppnådd specialistkompetens (bilaga 2). Den huvudansvariga handledaren och verksamhetschefen ska skriva under intyget. Handledaren ska vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen inte är specialist inom avsedd specialitet ska han eller hon delegera till en person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte delegeras till den huvudansvariga handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på av tre personer: verksamhetschefen, den verksamhetschefen delegerat till samt den huvudansvariga handledaren. Verksamhetschef och huvudansvarig handledare ska intyga uppnådd specialistkompetens efter samråd med studierektor. Studierektorns namn och tjänsteställe ska anges på intyget men studierektor behöver inte själv skriva under intyget.

Blankett för intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland avseende uppnådd specialistkompetens

Vanliga frågor

Kan jag göra min specialiseringstjänstgöring (ST) på deltid?

Ja. Om du gör din ST på deltid så ska tjänstgöringstiden förlängas så att den sammanlagda tiden motsvarar heltid under minst 5 år.

Vad gäller angående undertecknande av intyg och bevis?

Från och med den 1 juli 2021 slutar Socialstyrelsen att underteckna specialistkompetensbevis för läkare och tandläkare. Vi kommer inte heller att underteckna de nya intygen om godkänd bastjänstgöring (BT).

Den 1 juli 2021 träder de nya föreskrifterna om läkarnas bastjänstgöring (BT) i kraft. Socialstyrelsen kommer att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring. Intygen kommer dock inte att vara undertecknade. Från den 1 juli 2021 kommer inte heller specialistkompetensbevisen för läkare och tandläkare att vara undertecknade.

Ett steg mot en ökad digital hantering

Förändringen medför att beslut, intyg och specialistkompetensbevis kan expedieras digitalt, i stället för i pappersformat och innebär därmed en effektivisering av vår hantering samt ett steg mot en ökad digital hantering. Med förändringen vill vi också uppnå en likvärdig hantering av alla behörighetsbevis på Socialstyrelsen, eftersom myndigheten sedan 2017 inte längre undertecknar legitimationsbevis.

Behörighet kontrolleras i HOSP-registret

Den primära källan för att kontrollera en behörighet är registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret). Det är registret som anger den aktuella statusen på en behörighet. Ett utfärdat behörighetsbevis anger endast statusen för en behörighet det datum då beviset utfärdades.

Fler frågor och svar

Frågor och svar om läkarnas BT (HSLF-FS 2021:8)

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: