Bastjänstgöring, BT

Den 1 juli 2021 börjar de nya reglerna kring läkarnas bastjänstgöring, BT att gälla. Här kommer mer information att finnas. Vi uppdaterar informationen löpande under våren. Redan nu finns frågor och svar.
Vad är BT?

Bastjänstgöring (BT) är en del av den nya specialiseringstjänstgöringen (ST) för läkare i Sverige. De nya reglerna om läkarnas ST börjar gälla den 1 juli 2021 och innebär bland annat detta.

  • Minimitiden för ST förlängs från 5 år till 5,5 år.
  • ST ska inledas med BT som ska vara minst sex månader.
  • Socialstyrelsen ska utfärda intyg om godkänd BT.
Vem behöver göra BT?

Alla kommer inte att omfattas av det nya systemet direkt, läkare i grupperna nedan kommer även efter att de nya reglerna har börjat gälla att kunna få bevis om specialistkompetens enligt de gamla reglerna med en minimitid på 5 år och ingen BT.

  • Läkare som har gjort AT
  • Läkare som påbörjat men inte avslutat ST före den 1 juli 2021

De nya reglerna ovan finns patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 4 kap. 1 och 1 a §§ och i övergångsbestämmelserna till förordningen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, HSLF-FS 2021:87

Vad händer om man inte omfattas av övergångsbestämmelserna?

De som inte omfattas av övergångsbestämmelserna kan bara ansöka om bevis om specialistkompetens enligt de nya reglerna. Det innebär alltså att de omfattas av de nya reglerna med BT och att hela ST ska vara minst 5,5 år.

Vad betyder övergångsbestämmelserna för enskilda läkare?

När en läkare från och med den 1 juli 2021 ansöker om bevis om specialistkompetens enligt det gamla regelverket kommer Socialstyrelsen att pröva om läkaren omfattas av övergångsbestämmelserna. Om läkaren omfattas av övergångsbestämmelserna kan hen få sin ansökan prövad enligt de gamla reglerna, alltså med en minimitid på fem år och ingen bastjänstgöring. Nedan anges hur vi tolkar reglerna.

Vad innebär att ha gjort AT?

Det innebär att läkare som har gjort svensk AT omfattas av övergångsbestämmelsen. I bestämmelsen anges att läkaren ska ha fullgjort praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) i enlighet med de krav som anges i 3 kap. 5 § i patientsäkerhetsförordningen. Där regleras de övergripande kraven som gäller för svensk AT.

Vad innebär det att ha påbörjat men inte avslutat ST?

Denna övergångsbestämmelse fångar upp de som inte gjort AT men som har påbörjat ST så att de inte behöver byta ST-system mitt i sin tjänstgöring. Så här tolkar vi vad det innebär i situationerna nedan.

Om jag har ett avbrott i min ST?

En läkare kan omfattas av övergångsbestämmelsen även om hen har ett avbrott i sin ST när de nya reglerna börjar gälla.

Om jag byter ST?

Även om en läkare byter ST efter att de nya reglerna börjar gälla så kan hen omfattas av övergångsbestämmelserna. Hen behöver då visa i sin ansökan att hen påbörjade ST före den 1 juli 2021.

Om jag får tillgodoräkna tjänstgöring före min ”riktiga” ST?

Tjänstgöring som får tillgodoräknas och som finns med i intygen i ansökan om bevis om specialistkompetens kan göra att en läkare omfattas av övergångsbestämmelsen även om den inte skedde inom ramen för en anställning som ST-läkare.

Publicerat: