Läkare med grundutbildning i annat EU- eller EES-land och AT i Sverige

Om du vill jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Läkare är ett ensamrättsyrke och yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig läkare.

Automatiskt erkännande gäller inte

Inom EU- och EES har läkarutbildningen harmoniserats vilket innebär att yrkeskvalifikationerna i allmänhet kan erkännas automatiskt (HSLF-FS 2016:64). För att omfattas av automatiskt erkännande behöver du dock genomföra hela din utbildning i ett och samma medlemsland.

Du som har avlagt läkarexamen i annat EU- eller EES-land och fullgör din allmäntjänstgöring (AT) i Sverige, omfattas därför inte av automatiskt erkännande.

För frågor om hur du ska gå tillväga för att omfattas av automatiskt erkännande, vänligen kontakta behörig myndighet i ditt utbildningsland.

1. Ansök om att få göra allmäntjänstgöring (AT) i Sverige

Börja med att ansöka om att få göra allmäntjänstgöring (AT) i Sverige hos Socialstyrelsen. Först när du har fått beslut från oss om rätt att göra AT i Sverige kan du ansöka om en AT-plats. Under din AT är du anställd som AT-läkare och fullgör din AT under handledning på ett så kallat blockförordnande. Om du jobbar som vikarie kan du inte räkna in det i din AT. 

Så fungerar allmäntjänstgöring (AT)

Minst arton månader

Under din AT ska du jobba minst arton månader. Om du vill kan du göra din AT på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara arton månader på heltid (till exempel trettiosex månader på halvtid). Socialstyrelsen räknar enligt lag 1930:173 vilket innebär att en månad är exempelvis 1 februari till 1 mars eller 13 juni till den 13 juli. Tjänstgöringsgraden ska vara på minst 50 procent. Föräldraledighet, längre sjukskrivning, eller annan obetald ledighet ska kompenseras för och kan inte räknas in i tjänstgöringstiden, men intjänad lagstadgad semester behöver inte kompenseras för. 

Du ska jobba minst

 • nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter (minst tre månader vardera)
 • tre månader inom psykiatri
 • sex månader inom allmänmedicin.

Gör AT på ett blockförordnande

Du ska göra din AT på ett blockförordnande – en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst arton månader. Om du byter arbetsgivare måste du få ett nytt AT-block, och din tidigare arbetsgivare måste godkänna de avsnitt som du redan gjort för att du ska kunna räkna in den tiden i din AT.

Praktisk tjänstgöring utomlands

Du kan också göra en del av tjänstgöringen i ett annat EU- eller EES-land. Det finns mer information i Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5).

Verksamhetschefen intygar varje tjänstgöringsavsnitt

Efter varje tjänstgöringsavsnitt ska verksamhetschefen intyga i din tjänstgöringsbok att du uppfyller kraven på omfattning och kraven i målbeskrivningarna, tidigast sista dagen på varje tjänstgöringsavsnitt. Om verksamhetschefen inte är legitimerad läkare ska hen be någon annan som är legitimerad läkare att intyga det. Var noga med datum och namnförtydliganden vid underskrift av intygande.

Tjänstgöringsintyg för AT-läkare

2. Ansök om legitimation

När du har gjort din AT kan du ansöka om legitimation. Innan du skickar in din ansökan kontrollera att uppgifterna i din AT-bok stämmer:

 • Kontrollera att alla datum är korrekta och att tjänstgöringsavsnitten inte överlappar med varandra.
 • Kontrollera att din tjänstgöringsgrad är skriven i procent, om du har haft olika tjänstgöringsgrad under olika perioder ska ni ange exakt tjänstgöringsgrad för varje tjänstgöringsperiod.
 • Kontrollera att alla namnförtydliganden är läsbara.
 • Kontrollera att tjänstgöringsavsnittet är signerat av en legitimerad läkare.

Ansökan ska innehålla:

 • en kopia på första sidan i ditt giltiga pass eller en kopia av ditt giltiga svenska id-kort
 • examensbevis
 • AT-bok
 • ett kontoutdrag eller bild som visar att du har betalat avgiften på 2 900 kronor.

  Ansökningsavgiften ska betalas in till bankgiro 790-3750.
  Om du betalar avgiften från utlandet ska den betalas till
  IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skicka ansökan till:

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Eller via e-post till: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: