Ansök om AT i Sverige efter medicinstudier i annat EU-land

Om du vill jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Läkare är ett ensamrättsyrke och yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig läkare. Om du har läkarutbildning från ett annat EU- eller ett EES-land, där det ingår allmäntjänstgöring (AT) efter genomförd utbildning, så har du möjlighet att göra allmäntjänstgöringen i Sverige.

För att kunna genomföra allmäntjänstgöring (AT) i Sverige behöver du skicka in en ansökan till Socialstyrelsen. Först när du har fått ett beslut från oss om rätt till AT, så kan du påbörja din AT.

Automatiskt erkännande gäller inte

Inom EU- och EES har läkarutbildningen harmoniserats vilket innebär att yrkeskvalifikationerna i allmänhet kan erkännas automatiskt (HSLF-FS 2016:64). För att omfattas av automatiskt erkännande behöver du dock genomföra hela din utbildning i ett och samma medlemsland.

Du som har avlagt läkarexamen i annat EU- eller EES-land och fullgör din allmäntjänstgöring (AT) i Sverige, omfattas därför inte av automatiskt erkännande.

För frågor om hur du ska gå tillväga för att omfattas av automatiskt erkännande, vänligen kontakta behörig myndighet i ditt utbildningsland.

1. Inför ansökan

För att ha rätt att genomföra AT i Sverige, så krävs det att du har en läkarexamen från ett annat EU- eller ett EES-land där det ingår praktisk tjänstgöring efter genomförd utbildning för att uppfylla kraven för legitimation. För att vi ska kunna utreda om du har rätt att genomföra AT i Sverige behöver du styrka att du har avlagt läkarexamen. Du kan därför inte ansöka förrän efter din examen. Socialstyrelsen kan inte ge några förhandsbesked om du har rätt att genomföra AT i Sverige, utan vi gör en prövning först när din ansökan har kommit in till oss

Länder där det krävs AT efter genomförd utbildning

 • Danmark
 • Italien
 • Irland
 • Luxemburg
 • Malta
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenien

2. Ansök om rätt till AT i Sverige

Skicka in en ansökan om att få fullgöra din AT i Sverige.

Ansökan ska innehålla

 • en ifylld ansökningsblankett
 • en kopia på första sidan i ditt giltiga pass eller en kopia av ditt giltiga svenska id-kort
 • en kopia på ditt examensbevis.
 • en kopia av bilagan till examensbeviset där utbildningens totala längd och innehåll framgår (till exempel Diploma supplement eller Transcript of Records).

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten

Blankett för ansökan om att göra AT i Sverige

Skicka ansökan till:

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

3. Efter din ansökan

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär 4 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

När din ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse med diarienummer till din e-post.

Vi granskar ansökningarna i turordning. Om din ansökan inte är komplett kommer vi i första hand att begära att du kompletterar din ansökan. När vi har fattat beslut får du information om det via e-post.

Vad händer efter att Socialstyrelsen fattat beslut om att du får göra AT i Sverige?

Beslutet innebär att du får anställas som läkare för allmäntjänstgöring enligt HSLF‑FS 2022:20 Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

Beslutet innebär inte ett ställningstagande till huruvida du efter fullgjord allmäntjänstgöring kan erhålla svensk legitimation.

I väntan på att du får ett AT-block har du möjlighet att anställas på vikariatsförordnande som underläkare inom den offentliga vården. Socialstyrelsen tillhandahåller inga AT-platser, du ansvarar själv för att ansöka om en AT-plats. Arbetsgivare avgör lämplig anställning. 

Så fungerar allmäntjänstgöring (AT)

Minst arton månader

Under din AT ska du jobba minst arton månader. Om du vill kan du göra din AT på deltid, men sammanlagt ska tiden motsvara arton månader på heltid (till exempel trettiosex månader på halvtid). Socialstyrelsen räknar enligt lag 1930:173 vilket innebär att en månad är exempelvis 1 februari till 1 mars eller 13 juni till den 13 juli. Tjänstgöringsgraden ska vara på minst 50 procent. Föräldraledighet, längre sjukskrivning, eller annan obetald ledighet ska kompenseras för och kan inte räknas in i tjänstgöringstiden, men intjänad lagstadgad semester behöver inte kompenseras för. 

Du ska jobba minst

 • nio månader inom invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter (minst tre månader vardera)
 • tre månader inom psykiatri
 • sex månader inom allmänmedicin.

Gör AT på ett blockförordnande

Du ska göra din AT på ett blockförordnande – en tidsbegränsad sammanhållen anställning som omfattar minst arton månader. Om du byter arbetsgivare måste du få ett nytt AT-block, och din tidigare arbetsgivare måste godkänna de avsnitt som du redan gjort för att du ska kunna räkna in den tiden i din AT.

Verksamhetschefen intygar varje tjänstgöringsavsnitt

Efter varje tjänstgöringsavsnitt ska verksamhetschefen intyga i din tjänstgöringsbok att du uppfyller kraven på omfattning och kraven i målbeskrivningarna, tidigast sista dagen på varje tjänstgöringsavsnitt. Om verksamhetschefen inte är legitimerad läkare ska hen be någon annan som är legitimerad läkare att intyga det. Var noga med datum och namnförtydliganden vid underskrift av intygande.

Tjänstgöringsintyg för AT-läkare

Efter fullgjord AT och avlagt AT-prov kan du ansöka om legitimation som läkare baserat på din utländska grundutbildning och din svenska AT.

Publicerat: