Läkare

Landstingen behöver ansöka om särskilt förordnande enligt en ny dom från Kammarrätten.

Kammarrätten i Stockholm har i en dom konstaterat att Socialstyrelsens föreskrifter som ger landstingen rätt att besluta om särskilt förordnande för bland annat AT-läkare inte får tillämpas eftersom regeringens bemyndiganden står i strid med lagen. Kammarrättens dom har vunnit laga kraft den 7 maj eftersom Högsta förvaltningsdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd.

Det innebär att Socialstyrelsen ska besluta om särskilt förordnande i samtliga fall enligt huvudregeln i patientsäkerhetslagen. Till dess att en lagändring har kommit till stånd behöver regionerna ansöka om särskilt förordnande. Socialstyrelsen har hemställt hos departementet om en lagändring för att möjliggöra en återgång till tidigare ordning.

Ett särskilt förordnande för den som redan jobbar, t.ex. en AT-läkare som redan är inne i systemet eller en redan anställd vikarierande läkare, gäller fortfarande.

Ansökan om särskilt förordnande behöver därför endast göras för dem som regionerna inte redan har förordnat med stöd av Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt förordnande (SOSFS 2000:6).

Blankett för ansökan om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare

Frågor och svar

Vilka dokument ska bifogas med ansökningsblanketten?

För utbildade i Sverige och utbildade inom/utanför EU som har ett beslut från Socialstyrelsen behövs det bara en ansökningsblankett. Socialstyrelsen gör sedan en kontroll mot ladok.

Hur långa är handläggningstiderna?

Socialstyrelsen kommer att göra sitt yttersta för att processen ska gå så fort som möjligt. Socialstyrelsen prioriterar ansökningar utifrån det datum man ska påbörja tjänstgöringen.

Regionen har tecknat ett anställningsavtal med den icke-legitimerade läkaren innan den 7 maj 2019 men tjänstgöringen påbörjas efter den 7 maj. Behöver regionen ansöka om ett särskilt förordande?

Nej, om regionen har tecknat ett anställningsavtal med den icke-legitimerade läkaren innan den 7 maj 2019 behöver arbetsgivaren inte ansöka om ett särskilt förordnande hos Socialstyrelsen.

Regionen har tecknat ett muntligt anställningsavtal med den icke-legitimerade läkaren innan den 7 maj 2019 men inget skriftligt avtal har skrivits. Behöver regionen ansöka om ett särskilt förordande?

Ja, regionen behöver ansöka om ett särskilt förordnande.

Den icke legitimerade läkaren har ett gällande anställningsavtal som ska förlängas efter den 7 maj 2019. Behöver regionen ansöka om ett särskilt förordande?

Ja, regionen behöver ansöka om ett särskilt förordnande.

En icke legitimerade läkare som redan tjänstgör som vikarierande underläkare påbörjar/går över till en AT-tjänst efter den 7 maj 2019. Behöver regionen ansöka om ett särskilt förordande?

Ja, man behöver ett särskilt förordnande för att kunna påbörja AT.

Vem kan skriva under ansökan om särskilt förordnande?

A: Huvudregeln är att verksamhetschefen skriver under ansökan. När det gäller AT kan även en person som har övergripande ansvar för tjänstgöringen skriva under ansökan, till exempel AT-studierektor.

Kan man ansöka om en tidsperiod som överstiger 6 månader?

Ja, när det gäller AT kan man ansöka om hela AT-perioden. I övriga fall kan man ansöka om en period av högst 12 månader.