Hälso- och sjukvårdskurator utbildad i Sverige

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det innebär att yrkestiteln är skyddad och att endast den som har legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator.

1. Ansök om yrkesexamen

Börja med att ansöka om hälso- och sjukvårdskuratorsexamen vid din högskola eller ditt universitet. När du har fått din hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kan du ansöka om legitimation.

Vi kontrollerar alltid din examen mot Ladok. Det är därför viktigt att du inte ansöker om legitimation innan du har fått din examen. Att enbart ha avslutat alla kurser räcker inte. Om du ansöker innan du har fått din examen kommer handläggningstiden att bli längre.

2. Du som inte har en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen
– övergångsbestämmelser

Du som inte har hälso- och sjukvårdskuratorsexamen kan i vissa falla ansöka om legitimation enligt våra övergångsbestämmelser. Ansökan enligt övergångsbestämmelserna ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 juni 2024

Övergångsbestämmelserna gäller bara för ansökningar som har kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 juni 2024. Det innebär att din ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator inte kommer att prövas mot övergångsbestämmelserna om din ansökan kommer in till Socialstyrelsen den 1 juli 2024 eller senare. Från och med den 1 juli 2024 är kravet för att du ska få legitimation som hälso- och sjukvårdkurator att du har en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Beroende på vilken utbildning du ansöker med enligt övergångsbestämmelserna, så behöver du skicka in olika dokument. Det är därför viktig att du läser information nedan om vad som gäller om du har alternativt inte har socionomexamen eller social omsorgsexamen:

Du som har en socionomexamen eller en socialomsorgsexamen

Alternativ 1

Skicka in:

 • din socionomexamen eller sociala omsorgsexamen
 • tjänstgöringsintyg som visar att du har varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringen ska vara inom hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Av tjänstgöringsintyget ska det framgå under vilka år och mellan vilka datum du har varit verksam. Tjänstgöringen ska vara genomförd efter avslutad utbildning till socionom. Arbetstiden ska sammantaget uppgå till minst fem år motsvarande heltid. Det innebär att du som har arbetat deltid behöver redovisa en längre period än fem år. Om du har jobbat deltid behöver det framgå mellan vilka datum du har jobbat deltid och hur många procent du har arbetat.

Tjänstgöringsgraden ska vara på minst 50 procent.

Alternativ 2

Skicka in:

 • din socionomexamen eller socialomsorgsexamen
 • examensbevis/utbildningsbevis över din vidareutbildning
 • tjänstgöringsintyg som visar att du harvarit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år.

Vidareutbildning

Din vidareutbildning ska vara genomförd efter avslutad socionomexamen eller socialomsorgsexamen. Grundregeln är att vidareutbildningen ska vara på avancerad nivå och omfatta minst 60 högskolepoäng. Exempel på vidareutbildningar kan vara en magisterexamen inom psykologi eller socialt arbete. Även grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) kan motsvara kraven på vidareutbildning. Det spelar ingen roll om vidareutbildningen är genomförd före eller efter tjänstgöringen som kurator inom hälso- och sjukvården.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringen ska vara inom hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Av intyget ska det framgå under vilka år och mellan vilka datum du har varit verksam. Tjänstgöringen ska vara genomförd efter avslutad utbildning till socionom. Arbetstiden ska sammantaget uppgå till minst två år motsvarande heltid. Det innebär att du som har arbetat deltid behöver redovisa en längre period än två år. Om du har jobbat deltid behöver det framgå mellan vilka datum du har jobbat deltid och hur många procent du har arbetat.

Tjänstgöringsgraden ska vara på minst 50 procent.

Du som inte har en socionomexamen eller en social omsorgsexamen

Skicka in:

 • examensbevis över din grundutbildning från högskola
 • examensbevis/utbildningsbevis över din vidareutbildning
 • tjänstgöringsintyg över arbete som kurator inom hälso- och sjukvården i fem år.

Mer information om tjänstgöringsställe, tjänstgöringstid och tjänstgöringsgrad finns under "vanliga frågor och svar".

En examen som inte innehåller socialt arbete, socialrätt, psykologi och verksamhetsförlagd utbildning i tillräcklig stor uträckning i jämförelse med en socionomexamen, kan i vissa fall kompletteras genom en relevant vidareutbildning. Utbildningarna kan då sammantaget anses utgöra en annan relevant examen.

Om du har en examen som skiljer sig för mycket åt från en socionomexamen, så räcker det inte med att du har en vidareutbildning för att dessa tillsammans ska anses utgöra en annan relevant examen.

Exempel på en examen som kan kompletteras med en relevant vidareutbildning kan vara en examen i psykologi. Socialstyrelsen kan inte uttala sig om vilka examina som kan kompletteras på detta sätt eftersom de kan skilja sig åt i innehåll. Vid en bedömning ser vi till vilka kurser man läst i sin examen och om utbildningen är tillräckligt lik socionomutbildningen.

Grundregeln är att den relevanta vidareutbildningen ska vara på avancerad nivå och omfatta minst 60 högskolepoäng. Exempel på vidareutbildningar kan vara en magisterexamen inom psykologi eller socialt arbete. Även grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) kan motsvara kraven på vidareutbildning. Det spelar ingen roll om vidareutbildningen är genomförd innan eller efter tjänstgöringen som kurator inom hälso- och sjukvården.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringen ska vara inom hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Tjänstgöringen ska vara genomförd efter avlagd examen. Arbetstiden ska sammantaget uppgå till minst fem år eller två år motsvarande heltid. Hur många år du ska ha tjänstgjort är beroende av vilken utbildning du har. Socialstyrelsen gör alltid en sammantagen bedömning och kan inte ge några förhandsbesked.

Av tjänstgöringsintyget ska det framgå mellan vilka datum du har jobbat och hur många procent du har arbetat. Tjänstgöringsgraden ska vara på minst 50 procent för att den ska kunna tillgodoräknas. Du som har arbetat deltid behöver redovisa en längre period än fem eller två år.

3. Ansök om legitimation

Ansök via vår e-tjänst eller med pappersblankett.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan. Vi granskar ansökningarna i turordning och kan inte ge någon förtur. Handläggnings­tiden kan bli längre om vi behöver utreda ditt ärende mer, till exempel om din ansökan behöver kompletteras. Om vi behöver mer information från dig hör vi av oss.

Som ett sista steg innan vi beviljar legitimation gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

Ansökan ska innehålla

 • examensbevis över din hälso- och sjukvårdskuratorsexamen i digital form (pdf, jpg eller jpeg) alternativt ett studieintyg eller ett ladokutdrag där det framgår att du har en examen.

Du som ansöker enligt övergångsbestämmelser behöver läsa informationen ovan för att se vad du behöver bifoga i din ansökan. Observera att beroende på vilken examen du har så behöver du skicka in olika dokument.

Betalning

Ansökningsavgiften är 870 kronor. Du betalar avgiften i e-tjänsten med bankkort eller Swish.

Legitimationsbevis

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl när ditt beslut är klart.

3. Vanliga frågor

Kan jag räkna in tjänstledighet eller föräldraledighet i min tjänstgöringstid?

Föräldraledighet, längre sjukskrivning, eller annan obetald ledighet ska kompenseras för och kan inte räknas in i tjänstgöringstiden, men intjänad lagstadgad semester behöver inte kompenseras för. Observera att tjänstgöringsgraden ska vara på minst 50 procent.

Kan fristående kurser kompensera för vad som saknas i min examen?

Generellt sätt kan inte fristående kurser uppväga det som saknas i en examen. När vi bedömer om man har en annan relevant examen beaktar vi de kurser som ingår i examen.

Min tjänstetitel är inte kurator. Vad ska jag skicka in för dokument från arbetsgivaren?

Det måste framgå av intyget från arbetsgivaren att du har haft arbetsuppgifter som en kurator inom hälso- och sjukvården. Om det inte framgår av tjänstgöringsintyget att du har varit anställd som kurator så kan vi komma att begära in ett intyg från arbetsgivaren som innehåller en beskrivning av dina arbetsuppgifter. Observera att det är ett krav att arbetet ska vara inom hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Vad händer när min ansökan har skickats in?

När din ansökan har kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse om du har fyllt i din mejladress. Vi granskar ansökningarna i datumordning. Om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig.

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan. Som ett sista steg i handläggningen gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl från oss när ditt beslut är klart och då loggar du in i e-tjänsten för att ta del av beslutet på "Min sida".

Om du har ansökt på papper får du beslutet i första hand via mejl. Men om du inte har fyllt i din mejladress i ansökningsblanketten, så skickar vi beslutet med vanlig post.

När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). I HOSP kan arbetsgivare söka för att se om en person har den legitimation som krävs för ett visst yrke.

Om säkra mejl

Om ett mejl innehåller andra personuppgifter än ditt namn, så skickar vi ett så kallat konfidentiellt meddelande till dig via mejl. Du får då ett mejl med en länk. Du klickar på länken för att komma till ditt meddelande.

Du kan öppna meddelandet på dator, mobil eller annan enhet. När du vill stänga ner, så är det viktigt att du loggar ut från meddelandet och följer instruktionerna, i stället för att stänga genom att trycka på krysset. Då kan du öppna meddelandet flera gånger.

Meddelandet ligger kvar i 30 dagar. Du kan spara hela meddelandet och den bifogade filen din dator, mobil eller annan enhet.

Saknar du personnummer eller samordningsnummer?

För att du ska kunna få legitimation behöver du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Om du inte har ett personnummer eller samordningsnummer när du ansöker om legitimation kommer Socialstyrelsen att begära att Skatteverket ska tilldela dig ett samordningsnummer.

När Socialstyrelsen har begärt att du ska tilldelas ett samordningsnummer får du normalt en kallelse från Skatteverket att inställa dig personligen för identitetskontroll på ett servicekontor. Om du inte befinner dig i Sverige kan du inställa dig för identitetskontroll vid en svensk passmyndighet i utlandet i stället. Kallelsen skickas till den postadress du lämnar till Socialstyrelsen.

Du kan själv ansöka om ett samordningsnummer via Skatteverket innan du påbörjar din legitimationsansökan.

Läs mer om ansökan om samordningsnummer hos Skatteverket

Hur betalar jag in avgiften från ett annat land än Sverige?

Om du betalar din ansökningsavgift från ett annat land än Sverige, och i en annan valuta än svenska kronor, var noga med att du betalar exakt rätt belopp. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag.

Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 när du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Om du inte har personnummer eller samordningsnummer, så skriver du in ditt födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD och ditt namn i formatet namnefternamn, utan bindestreck eller mellanslag. 

Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå dina personuppgifter som ska fyllas i (personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum samt namn).

Saknar du personnummer eller samordningsnummer?

För att du ska kunna få legitimation behöver du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Om du inte har ett personnummer eller samordningsnummer när du ansöker om legitimation kommer Socialstyrelsen att begära att Skatteverket ska tilldela dig ett samordningsnummer.

När Socialstyrelsen har begärt att du ska tilldelas ett samordningsnummer får du normalt en kallelse från Skatteverket att inställa dig personligen för identitetskontroll på ett servicekontor. Om du inte befinner dig i Sverige kan du inställa dig för identitetskontroll vid en svensk passmyndighet i utlandet i stället. Kallelsen skickas till den postadress du lämnar till Socialstyrelsen.

Du kan själv ansöka om ett samordningsnummer via Skatteverket innan du påbörjar din legitimationsansökan.

Läs mer om ansökan om samordningsnummer hos Skatteverket

Kan jag överklaga ett beslut från Socialstyrelsen?

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du begär.
 • Skicka skrivelsen till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00

Telefontider: tisdagar och torsdagar, kl 9–11

E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan kan du kontakta våra utredare. Tänk på att alltid uppge ditt ärendenummer (diarienummer). 

Telefon: 075-247 30 00

Telefontider: tisdagar och torsdagar, kl 9–11

E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Hjälp med e-tjänsten

Om du har tekniska problem med vår e-tjänst: mejla support-etjanst@socialstyrelsen.se.

Publicerat: