Hälso-och sjukvårdskurator utbildad i Sverige

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det innebär att yrkestiteln är skyddad och att endast den som har legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator.

1. Vem kan ansöka

Från och med den 1 juli 2019 och fram till den 1 juli 2024 kan du som inte har hälso- och sjukvårdskuratorsexamen men som har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser.

Du kan ansöka om legitimation om du har Socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan, tillsammans med

 1. verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år
  eller
 2. verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år samt relevant vidareutbildning.

2. Ansök om legitimation

Ansök via vår e-tjänst eller med pappersblankett.

Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan.

Vi gör alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

 

Ansökan ska innehålla

 • Kopia på examensbevis grundutbildning
  Skicka med en kopia av din socionomexamen, social omsorgsexamen eller annan relevant examen.
  Socialstyrelsen har utvecklat sin praxis för när en annan examen än socionomexamen kan vara relevant och ligga till grund för legitimation. Huvudområdet för socionomexamen är socialt arbete och utbildningen innehåller även socialrätt, psykologi samt verksamhetsförlagd utbildning. En grundutbildning som inte innehåller dessa ämnen kan kompletteras av en relevant vidareutbildning och därmed kan utbildningarna sammantaget anses utgöra en annan relevant grundutbildning. Det krävs då minst fem års verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården för att kompensera för bristerna i utbildningen.
  Exempel på annan relevant examen är examen i psykologi och beteendevetenskaplig examen.
 • Kopia på examensbevis eller utbildningsbevis från relevant vidareutbildning
  Skicka med en kopia av examensbevis eller utbildningsbevis på din vidareutbildning. Om du söker med två års verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården och vidareutbildning eller om du söker med en annan examen än socionomexamen eller social omsorgsexamen, behöver du skicka med examensbevis eller utbildningsbevis för vidareutbildningen. Grundregeln är att vidareutbildningen ska vara på avancerad nivå och omfatta minst 60 högskolepoäng. Exempel på vidareutbildningar är magisterexamen inom psykologi eller socialt arbete. Även grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) kan motsvara kraven på vidareutbildning. Vidareutbildningen ska vara genomförd efter avslutad grundutbildning. Det spelar ingen roll om vidareutbildningen är genomförd innan eller efter tjänstgöringen som kurator inom hälso- och sjukvården
 • Intyg från arbetsgivaren
  Intyg från arbetsgivaren ska undertecknas av behörig arbetsgivarrepresentant, till exempel en chef eller någon på personalavdelningen.

  Av intyget från arbetsgivaren ska följande framgå:

  • Tjänstgöringsställe
   Tjänstgöringen ska vara inom hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
  • Tjänstgöringstid
   Av intyget ska det framgå under vilka år och mellan vilka datum du har varit verksam. Tjänstgöringen ska vara genomförd efter avslutad utbildning till socionom eller annan relevant examen. Det går att ansöka om legitimation om du inte är verksam som kurator inom hälso- och sjukvården för närvarande. Kortare frånvaro som till exempel sjukdom eller vård av barn behöver inte redovisas. Semester räknas som arbetstid och behöver inte redovisas. Längre sjukskrivningsperioder eller tjänstledighet som till exempel föräldraledighet räknas inte som arbetstid. Arbetstiden ska sammantaget uppgå till minst fem eller två år motsvarande heltid. Det innebär att du som har arbetat deltid behöver redovisa en längre period än fem eller två år.
  • Tjänstgöringsgrad
   Av intyget ska det framgå om du har jobbat heltid eller deltid. Om du har jobbat deltid behöver det framgå mellan vilka datum du har jobbat deltid och hur många procent du har arbetat. Tjänstgöring under halvtid (50 procent) räknas inte.

Beskrivning av arbetsuppgifter

Vid behov kan Socialstyrelsen även begära in intyg från arbetsgivaren som innehåller en beskrivning av arbetsuppgifter. Av intyget ska det då framgå att du självständigt har utrett och bedömt individers sociala situation i vård- och omvårdnadssituationer. Du som är anställd som något annat än kurator behöver alltid skicka med en beskrivning av arbetsuppgifter.

Betalning

Ansökningsavgiften är 870 kronor. Du betalar avgiften i e-tjänsten med bankkort eller Swish.

Legitimationsbevis

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl när ditt beslut är klart.

3. Vanliga frågor

Vad händer när min ansökan har skickats in?

När din ansökan har kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse om du har fyllt i din mejladress. Vi granskar ansökningarna i datumordning. Om din ansökan inte är komplett kontaktar vi dig.

Handläggningstiden är ungefär 3 veckor från det att vi har tagit emot din ansökan. Som ett sista steg i handläggningen gör vi alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om vi får träff i belastningsregistret blir handläggningstiden längre.

Om du har ansökt i vår e-tjänst får du beslutet i e-tjänsten. Du får ett mejl från oss när ditt beslut är klart och då loggar du in i e-tjänsten för att ta del av beslutet på "Min sida".

Om du har ansökt på papper får du beslutet i första hand via mejl. Men om du inte har fyllt i din mejladress i ansökningsblanketten, så skickar vi beslutet med vanlig post.

När vi har fattat beslut om legitimation läggs dina uppgifter in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). I HOSP kan arbetsgivare söka för att se om en person har den legitimation som krävs för ett visst yrke.

Hur gör jag om jag inte har ett svenskt personnummer?

Om du inte har något svenskt personnummer skriver du in ditt födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD och ditt namn i formatet namnefternamn. 

Tänk på att meddela Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) när du har fått svenskt personnummer.

Hur betalar jag in avgiften från ett annat land än Sverige?

Om du betalar din ansökningsavgift från ett annat land än Sverige, och i en annan valuta än svenska kronor, var noga med att du betalar exakt rätt belopp. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag.

Betala in avgiften till bankgiro 790-3750 när du skickar in din ansökan. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Kan jag överklaga ett beslut från Socialstyrelsen?

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan i brevet: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange i brevet vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du vill ha.
 • Skicka brevet till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Frågor om din ansökan?

Om du har frågor om din ansökan kan du kontakta våra utredare. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer). Under sommaren har vi lägre bemanning vilket medför längre svarstider på inkomna frågor.

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Hjälp med e-tjänsten

Om du har tekniska problem med vår e-tjänst: mejla support-etjanst@socialstyrelsen.se.

Publicerat: