Läkare med grundutbildning i Sverige och praktisk tjänstgöring i annat EU- eller EES-land

Om du vill jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Läkare är ett ensamrättsyrke och yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig läkare.

Automatiskt erkännande gäller inte

Inom EU och EES har läkarutbildningen harmoniserats vilket innebär att yrkeskvalifikationerna i allmänhet kan erkännas automatiskt (HSLF-FS 2016:64). För att omfattas av automatiskt erkännande behöver du dock genomföra hela din utbildning i ett och samma medlemsland.

Du som har en svensk läkarexamen och genomför din allmäntjänstgöring (AT) i annat EU- eller EES-land, omfattas därför inte av automatiskt erkännande.

1. Inför ansökan

Du som har en svensk läkarexamen och har legitimation i ett annat EU- eller EES-land efter att ha genomfört din AT i det landet har möjlighet att ansöka om legitimation i Sverige baserad på din utländska legitimation.

Socialstyrelsen kommer att göra en jämförelse av dina samlade yrkeskvalifikationer gentemot den svenska läkarutbildningen och efterföljande AT. För att genomföra en sådan prövning behöver vi utförlig information om din praktiska tjänstgöring.

Om vi konstaterar att det är väsentliga skillnader i din utbildning jämfört med den svenska utbildningen kan vi fatta ett beslut om kompensationsåtgärder.

2. Ansök om legitimation

Ansökan ska innehålla:

 • ett kontoutdrag eller bild som visar att du har betalat avgiften på 870 kronor.
  Ansökningsavgiften ska betalas in till bankgiro 790-3750.
  Om du betalar avgiften från utlandet ska den betalas till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.
 • en kopia på första sidan i ditt giltiga pass eller en kopia av ditt giltiga svenska id-kort
 • examensbevis
 • en kopia av bilagan till examensbeviset där utbildningens totala längd och innehåll framgår (till exempel Diploma supplement eller Transcript of Records)
 • intyg om aktuell yrkesbehörighet (Certificate of good standing)
 • underlag från genomförd praktisk tjänstgöring, där innehållet för samtliga placeringar som du har genomfört framgår, samt eventuell annan tjänstgöring.

Skicka ansökan till:

Socialstyrelsen
Behörighet
106 30 Stockholm

Du kan också skicka din ansökan via e-post till: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

3. Vanliga frågor

Betala ansökningsavgiften innan du skickar in ansökan

Avgiften för att ansöka om legitimation är 870 kronor. Betala in avgiften till bankgiro 790-3750. Skriv ditt personnummer i meddelanderutan i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Betalning i utländsk valuta eller från utländskt konto

Om du betalar i en annan valuta, var noga med att du betalar exakt rätt belopp i svenska kronor. Tänk på att växelkursen varierar från dag till dag. Om du betalar din avgift från utlandet, betala till IBAN: SE3612000000012810104980, SWIFT: DABASESX.

Vilka regler gäller för översättning av dokument?

Dokument som är skrivna på svenska, norska, danska eller engelska behöver inte översättas. Översättningen kan göras i alla länder. Översättning innebär att en auktoriserad översättare översätter dina dokument till svenska eller engelska. Kammarkollegiet har ett register över auktoriserade översättare. Socialstyrelsen godtar också översättningar från Arbetsförmedlingen.

Vad gäller om jag saknar svenskt personnummer?

Om du inte har något svenskt personnummer, så skriver du in ditt samordningsnummer i formatet ÅÅÅÅMMDDXXXX, alltså utan bindestreck eller mellanslag.

Om du inte har personnummer eller samordningsnummer, så skriver du in ditt födelsedatum i formatet ÅÅÅÅMMDD och ditt namn i formatet namnefternamn, utan bindestreck eller mellanslag. 

Tänk på att även om någon annan gör inbetalningen åt dig är det ändå dina personuppgifter som ska fyllas i (personnummer, samordningsnummer eller födelsedatum samt namn).

Det är viktigt att du meddelar oss när du har fått svenskt personnummer så att vi kan uppdatera informationen i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Läs mer om Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

När din ansökan har kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse, om du har fyllt i din e-postadress.

Vi granskar ansökningarna i turordning och det kan ta olika lång tid för olika ansökningar. Om din ansökan inte är komplett kommer vi i första hand att begära att du kompletterar din ansökan. Vi kan i vissa fall kontakta den behöriga myndigheten i ditt utbildningsland för att få in kompletterande uppgifter.

Om du är aktuell för att få legitimation gör vi också som ett sista steg alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Vi gör detta eftersom du inte kan få legitimation om du har gjort dig skyldig till något allvarligt brott. I sådana fall kontaktar vi dig.

Hur lång tid tar det att få mitt beslut?

Vår målsättning är att påbörja hanteringen av ett ärende inom fyra veckor från det att ansökan kommer in till oss. För att du ska få ditt beslut så fort som möjligt är det viktigt att du skickar med alla dokument från början när du ansöker.

Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska ett beslut som avser ansökan om legitimation under alla omständigheter fattas inom tre till fyra månader från att ansökan är komplett.

Vad menas med komplett ansökan?

Komplett ansökan innebär att vi har fått in samtliga handlingar som är nödvändiga, inklusive även kompletterande information om vi har begärt det.

Vi kan även ta in utlåtanden från sakkunniga eller universitets- och högskolerådet, UHR, för att vi ska kunna fatta ett beslut i ärendet.

Hur får jag mitt beslut?

När vi har fattat beslut får du information om det via e-post. Tänk på att ett beslut inte alltid betyder att du får legitimation. Eftersom du inte får jobba i ditt yrke innan du har fått legitimation är det därför bra att vänta på beslutet innan du tackar ja till en tjänst.

Om du får legitimation läggs det in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP.

Vad innebär ett beslut om kompensationsåtgärder?

Ett beslut om kompensationsåtgärder innebär att du måste genomföra den kompensationsåtgärd som står i beslutet, för att få dina yrkeskvalifikationer erkända. Kompensationsåtgärden kan du genomföra som praktik eller prov. Socialstyrelsen beviljar legitimationen först efter att du har skickat in ett intyg som visar att du med godkänt resultat har genomgått den kompensationsåtgärd som står i beslutet. Du behöver inte betala ansökningsavgift igen.

Kan jag överklaga ett beslut från Socialstyrelsen?

Om du anser att ett beslut från Socialstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska ha kommit till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kan det inte tas upp till prövning.

Gör så här:

 • Skriv högst upp på sidan: ”Till Förvaltningsrätten i Stockholm”.
 • Ange vilket beslut du vill överklaga med ärendenummer (diarienummer) samt vilken ändring du begär.
 • Skicka skrivelsen till:
  Socialstyrelsen
  Enheten för behörighet
  106 30 Stockholm

Vad gäller kring dröjsmålstalan?

Dröjsmålstalan

Har du ansökt om erkännande av yrkeskvalifikationer (legitimation) eller europeiskt yrkeskort? Om du inte har fått ett beslut i ditt ärende från oss inom en vissa tidsgränser, kan du från den 1 juni 2021 vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm med en dröjsmålstalan.

Vilka tidsfrister gäller?

 • Ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer ska fattas av Socialstyrelsen inom 3 månader från det att din ansökan är komplett. Tidsfristen kan under vissa förutsättningar förlängas med en månad.
 • Ett beslut om utfärdande av europiskt yrkeskort ska fattas av Socialstyrelsen inom 3 veckor från det att ansökan är fullständig. Om vi inte begär en komplettering i ditt ärende ska beslut fattas inom 4 veckor från det att din ansökan kom in.
 • Överföring av ansökan om europeiskt yrkeskort till en annan stat ska göras av Socialstyrelsen inom en månad från det att din ansökan är komplett. Om vi inte begär en komplettering i ditt ärende ska överföring ske inom 5 veckor.

Så framför du en dröjsmålstalan

För att framföra en dröjsmålstalan ska du skicka en skriftlig ”Begäran om en förklaring om dröjsmål” till Förvaltningsrätten i Stockholm. Om Socialstyrelsen inte har följt tidsfristerna som anges här ovanför, ska förvaltningsrätten förelägga oss att snarast avgöra ärendet.

Kontaktuppgifter till Förvaltningsrätten i Stockholm

forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Besöksadress
Tegeluddsvägen 1, 115 41 Stockholm

Postadress
115 76 Stockholm

Har du frågor om hur du ska ansöka?

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: fragoromansokan@socialstyrelsen.se

Har du frågor om din pågående ansökan?

Om du har skickat in en ansökan och har frågor om din ansökan, så kan du kontakta oss. Uppge alltid ditt ärendenummer (diarienummer).

Telefon: 075-247 30 00
Telefontider: tisdagar och torsdagar, 9–11
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Publicerat: