Vad händer med din ansökan?

Din ansökan granskas i turordning

När din ansökan kommit in till oss får du en automatisk bekräftelse, om du fyllt i din e-postadress i ansökningsblanketten. Vi granskar ansökningarna i turordning och det kan ta olika lång tid för olika ansökningar.

Om din ansökan inte är komplett kan vi ibland kontakta den behöriga myndigheten i ditt utbildningsland för att få in kompletterande uppgifter.

Om du är aktuell för att få legitimation gör vi också som ett sista steg alltid en sökning i polisens belastningsregister. Vi gör detta eftersom du inte kan få legitimation om du gjort dig skyldig till något allvarligt brott. I sådana fall kontaktar vi dig.

Hur lång tid tar det att få ditt beslut?

Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska ett beslut avseende ansökan om legitimation under alla omständigheter fattas inom tre till fyra månader från att ansökan är komplett.

Vad menas med komplett ansökan?

Komplett ansökan innebär att vi fått in samtliga relevanta handlingar som vi begärt samt i förekommande fall att vi begär kompletterande information från behörig myndighet i ditt utbildningsland. Vi kan även ta in utlåtanden från sakkunniga för att vi ska kunna fatta ett beslut i ärendet. Vår målsättning är att meddela ett beslut inom fyra veckor från det att utredningen i ditt ärende är komplett. För att du ska få ditt beslut så fort som möjligt är det viktigt att du skickar med alla dokument från början när du ansöker. 

När vi har fattat beslut får du information om det via e-post

Tänk på att ett beslut inte alltid betyder att du får legitimation. Eftersom du inte får jobba i ditt yrke innan du fått legitimation är det därför bra att vänta på beslutet innan du tackar ja till en tjänst.

Om du får legitimation läggs det in i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).


Från den 1 juni 2017 skriver vi inte under legitimationsbevis och bevis om förskrivningsrätt, men de är giltiga på samma sätt som tidigare.